118-0312/03 – Environmental Problems of Czech Regions (EPR ČR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course, students will gain expertise in important environmental protection problems in the most affected regions of the Czech Republic. Students' knowledge will be demonstrated by written essays on themes related to students' hometown area, or to an area of his/her own choice. A minimum of 35 points must be obtained in order to get a credit.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Regional policy’s main aim is to achieve harmonic regional economical development. With this development is also connected social and environmental development. Independent regional policy in Czech Republic has been realized not until the year of 1997. Presently the regional policy focuses mainly on answering the questions related to the environment protection problem in the most exposed regions in Czech Republic as well as with the question of protecting the environment in the context of entering the EU.

Compulsory literature:

CASSOTTA, Sandra. Environmental Damage and Liability Problems in a Multilevel Contex: The Case of the Environmental Directive. Kluwer Law, 2012. ISBN 9041138307.

Recommended literature:

MEDAROVA-BERGSTROM, K. et al. Mainstreaming the environmental and climate change in the post-2013 EU budge. Directions in European Environmental Policy, No 4, August 2011. Publ. by the Institute for European Environmental Policy. ASCANI, A., CRESCENZI, R., IAMMARINO, S. Regional Economic Development: A Review. WP1/03 Search Working Paper, 2012.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Příroda a její rozdělení. Složka biotická a abiotická, přírodní a životní prostředí, charakteristiky pedosféry, hydrosféry, atmosféry, zoo a fytosféry. Způsoby ovlivňování člověkem, minimalizace negativních vlivů. 2. Státní politika životního prostředí ČR. Výchozí program na léta 2004 -2013, prioritní otázky, nové problémy po roce 2001, srovnání se situací v EU. 3. Environmentální charakteristika ostravského průmyslového regionu. Druhy průmyslových činností a jejich vliv na životní prostředí, vlivy na krajinu, vlivy na další složky biosféry, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení po roce 1990. 4. Environmentální charakteristika severočeského regionu. Druhy tamních průmyslových činností – mostecko, sokolovsko, vlivy na krajinné ekosystémy, vlivy na lidskou populaci, způsoby řešení nápravných opatření po roce 1990. 5. Environmentální problémy některých dalších vybraných regionů ČR. (Revitalizace bývalých těžebních oblastí rud a nerud v Čechách, na Moravě a ve Slezsku).Způsoby minimalizace vzniklých problémů ekonomických, ekologických a sociálních. 6. Zemědělská regionální politika. Charakteristika zemědělsky problémových regionů, problémy multifunkčního zemědělství, zajištění pracovních příležitostí pracovníků v tomto sektoru, podpora malého a středního podnikání v oblasti zemědělské výroby. 7. Problémy lesnické regionální politiky. Příčiny devastace lesních porostů v Krušnohoří, Krkonoších a Beskydech a Jeseníkách, emisní a imisní problematika, funkce lesa, způsoby ochrany lesních porostů z hlediska vodohospodářského, rekreačního apod. Význam městské zeleně. 8. Vodohospodářská regionální politika. Funkce vody, význam pro člověka, regionální problematika hospodaření vodními zdroji v ČR, ochrana vodních zdrojů, snižování spotřeby v jednotlivých sektorech včetně obyvatelstva. 9. Regionální problémy obnovy krajiny. Pojem krajiny, způsoby jejího poškození vlivy přírodními a socioekonomickými. Stav homeostáze a způsoby jeho dosažení. 10. Ekologická optimalizace hospodaření v krajině. Cíle územního systému ekologické stability - lokální, regionální, nadregionální. Hlavní problémy jeho zavádění. 11. Chráněná území ČR, jejich charakteristika. Základy územního plánování v ČR. 12. Problematika Brownfields jako významných poprůmyslových ploch v antropicky zatížených regionech ČR. Možné způsoby využití, uplatnění ERA (Environmental Risk Assessement). 13. Řešení základních otázek hospodaření odpady v exponovaných regionech ČR (průmyslové odpady, komunální odpady, možné způsoby likvidace). 14. Opatření a cíle ochrany ŽP v regionech. Uplatnění principů udržitelného rozvoje, zvýšení informovanosti veřejnosti, integrace do rozhodovacích procesů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 28  0
                Other task type Other task type 7  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner