118-0314/01 – Environmental Economics A (EŽPA)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Marcella Šimíčková, CSc.Subject version guarantorIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

At the end of this course students should be able to: - interpret the causes and economic impacts of environmental degradation - assess the main differences between regulatory and economic instruments, and the advantages and disadvantages of each, - outline alternative methods for valuing non-market environmental goods and environmental damage, - critically evaluate the relationship between economic development and environmental quality, - outline the new economic approach of Ecological Economics.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

To acquaint students with the development of environmental thinking and forming environmental economics. Develop knowledge of the principles and methods optimization of the basic functions of the environment with a focus on methods of decision making and valuation of environmental goods and optimal use of natural resources. Deepen poznatkyo environmental aspects concept of sustainable development and its measurement, factors and trends that affect the real development of environmental degradation.

Compulsory literature:

HARRIS Jonathan, M., CÉSUR, Anne-Marie (2004) Macroeconomics and the Environment. Medford: GDAE. Turner, R.K., Pearce, D., Bateman, I. (1994). Environmental Economics. An Elementary Introduction. London, Harvester Whetsheaf.

Recommended literature:

ANDERSON, David, A. Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd Edition. London, New York: Routledge Taylor and Francis group, 2010. ISBN HB 978-0-415-77904-3. HACKETT, Steven, C. Environmental and natural resources economics: Theory,policy and the sustainable society. 2nd Edition. Armonk, New York, London: M. E. Sharpe, 2001. ISBN 0-7656-0681-X. FIELD, Barry,C. a Martha K. FIELD. Environmental Economics: An Introduction. 5th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. ISBN 9780073375762. Pearce, D.: Blueprint 3. Measuring sustainable development. Earthscan Publishing Ltd., London 1993 Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harveste Wheatsheaf, London 1992 Šimíčková, M.: Economic Development and Environmental Protection. ECON´99,TU Ostrava, Ostrava 1999

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vznik a vývoj environmentální ekonomie Řešení environmentálních problémů v rámci klasické ekonomické teorie Rozvoj environmentálního myšlení a vznik environmentalismu Perpektivy lidstva - pesimistické a optimistické prognózy Rozvoj koncepce udržitelného rozvoje Ekonomie znečištění Metody a nástroje regulace/omezování znečištění v teorii a praxi Rozvoj soustavy nástrojů na ochranu prostředí Nástroje pro řešení globálních environmentálních problémů Předpoklady a problémy aplikace vybraných nástrojů Klasifikace nástrojů na ochranu prostředí - shrnutí Rozhodování a prostředí - I. Kritéria pro rozhodování o realizaci environmentálních opatření a faktor času Metoda analýzy nákladů a výnosů /ACB/ Specifické problémy aplikace metody ACB Rozhodování a prostředí - II. Modifikace metody analýzy nákladů a výnosů Metoda analýzy nákladů a účinků Multikriteriální analýza a rozhodovací analýza Metoda analýzy nákladů a rizik atd. Měření environmentálních škod resp. změn kvality životního prostředí Význam oceňování environmentálních statků Náklady a výnosy, ochota platit a ochota akceptovat Poptávka po environmentálních statcích Metody oceňování prostředí a jeho kvality - I. Celkové ekonomická hodnota a její komponenty Přímé a nepřímé oceňování Metoda hedonického oceňování Metody oceňování prostředí - II. Metoda podmíněného hodnocení Metoda cestovních nákladů Soustava metod oceňování a volba aplikace vhodné metody Ekonomie přírodních zdrojů - Přírodní zdroje obnovitelné Úvod - definice a klasifikace přírodních zdrojů Kritérium pro alokaci přírodních zdrojů obnovitelných Faktor času a problém otevřeného přístupu k přírodním zdrojům Alokace neobnovitelných přírodních zdrojů nerecyklovatelných Klasifikace zásob a hodnocení jejich životnosti Optimální alokace přírodních zdrojů neobnovitelných Základní faktory ovlivňující dynamiku čerpání Vybrané aspekty diskontování Alokace přírodních zdrojů neobnovitelných recyklovatelných Otázky efektivního čerpání zdrojů a jejich recyklace Optimální úroveň recyklace a příčiny její deformace Nástroje pozitivní a negativní stimulace na podporu recyklace Soustava nástrojů pro management přírodních zdrojů - shrnutí Životní prostředí a udržitelný rozvoj Základní oblasti udržitelného rozvoje a jejich vzájemný vztah Udržitelný rozvoj jako komplexní kategorie Přístupy k měření udržitelného rozvoje a hlavní indikátory Indikátory pro integraci environmentálních cílů do ostatních oblastí Ochrana životního prostředí a ekonomický rozvoj Vzájemný vztah mezi ekonomickým rozvojem a produkovaným znečištěním Hypotéza EKC a závěry z analýz vývoje produkovaného znečištění Faktory ovlivňující reálný vývoj produkovaného znečištění Udržitelný rozvoj, životní prostředí a proces globalizace Přístupy k definování procesů globalizace Pozitivní a negativní dopady globalizace na životní prostředí Hypotézy „ haeven pollution“ a „race to-the-bottom“ a jejich analýza Environmentální ekonomie, udržitelný rozvoj a alternativní přístupy a koncepce Limity neoklasické environmentální ekonomie - kritika z pozice ekologické ekonomie Ekologická ekonomie - definice , metodologie - hlavní představitelé Alternativní směry a koncepce ekonomického myšlení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  (35)
                zápočtový test Written test 35  18
        Examination Examination  (65)
                ústní zkouška Oral examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (6208T031) Environmental Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner