118-0314/02 – Ekonomie životního prostředí A (EŽPA)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - interpretovat příčiny a ekonomické dopady degradace životního prostředí, - zhodnotit hlavní rozdíly mezi regulačními a ekonomickými nástroji a jejich výhody a nevýhody, - charakterizovat alternativní metody pro oceňování netržních environmentálních statků a škod na životním prostředí, - kriticky zhodnotit vytah mezi ekonomickým rozvojem a kvalitou životního prostředí, - charakterizovat nový ekonomický přístup ekologické ekonomie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Seznámit posluchače s vývojem environmentálního myšlení a formováním environmentální ekonomie. Rozvíjet poznatky o principech a metodách optimalizace využívání základních funkcí životního prostředí se zaměřením na metody rozhodování a oceňování environmentálních statků a optimálního využívání přírodních zdrojů. Prohloubit poznatkyo environmentálních aspektech koncepce udržitelného rozvoje a jeho měření, faktorech a trendech, které ovlivňují reálný vývoj znehodnocování životního prostředí.

Povinná literatura:

ŠIMÍČKOVÁ, M. (2012) Environmentální ekonomie. Studijní texty zpracované v rámci projektu ESF, CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2012. Dostupné z: http://lms.vsb.cz HARRIS, J. M. (2006) Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin TURNER, K. R., D. PEARCE, a I. BATEMAN. Environmental Economics.An Elementary Introduction.Hemel Hempstead: Harvester Wheatshead, 1994. ISBN 0-7450-1083-0.

Doporučená literatura:

ANDERSON, David, A. Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd Edition. London, New York: Routledge Taylor and Francis group, 2010. ISBN HB 978-0-415-77904-3. HACKETT, Steven, C. Environmental and natural resources economics: Theory,policy and the sustainable society. 2nd Edition. Armonk, New York, London: M. E. Sharpe, 2001. ISBN 0-7656-0681-X. FIELD, Barry, C. a Martha K. FIELD. Environmental Economics: An Introduction. 5th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. ISBN 9780073375762. Pearce, D.: Blueprint 3. Measuring sustainable development. Earthscan Publishing Ltd., London 1993 Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harveste Wheatsheaf, London 1992 Slavíková, L., Vejchodská, E. , Slavík, J. a kol.: Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. Praha: Alfa Nakladatelství, s.r.o. , 2012. Šimíčková, M.: Economic Development and Environmental Protection. ECON´99,TU Ostrava, Ostrava 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní otázky v rámci cvičení test

E-learning

není využit

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztah ekonomiky a životního prostředí Základní pojmy, základní funkce životního prostředí Předmět a funkce environmentální ekonomie Vztah ekonomiky a životního prostředí 2. Vznik a vývoj environmentální ekonomie Rozvoj environmentálního myšlení a vznik environmentalismu Perpektivy lidstva - pesimistické a optimistické prognózy Rozvoj koncepce udržitelného rozvoje 3. Ekonomie znečištění Podstata a příčiny vzniku externalit Externality v podmínkách dokonalé konkurence Důsledky externalit v podmínkách nedokonalé konkurence 4. Metody a nástroje internalizace externalit Optimalizace externalit prostřednictvím trhu Nástroje internalizace externalit /optimální daň ze znečištění, poplatky, standardy,prodej emisních poukázek a další/ Výhody a problémy uplatnění nástrojů na ochranu prostředí - shrnutí 5. Rozhodování a prostředí - I. Kritéria pro rozhodování o realizaci environmentálních opatření a faktor času Metoda analýzy nákladů a výnosů /ACB/ Specifické problémy aplikace metody ACB 6. Rozhodování a prostředí - II. Modifikace metody analýzy nákladů a výnosů Metoda analýzy nákladů a účinků 7. Oceňování a prostředí Měření environmentálních škod resp. změn kvality životního prostředí Význam oceňování environmentálních statků Celkové ekonomická hodnota a její komponenty Přímé a nepřímé oceňování 8. Metody oceňování životního prostředí Metoda hedonického oceňování Metoda podmíněného hodnocení Metoda cestovních nákladů 9. Ekonomie přírodních zdrojů Úvod - definice a klasifikace přírodních zdrojů Přírodní zdroje obnovitelné - kritérium pro alokaci přírodních zdrojů obnovitelných Faktor času a problém otevřeného přístupu k přírodním zdrojům 10. Alokace neobnovitelných přírodních zdrojů nerecyklovatelných Klasifikace zásob a hodnocení jejich životnosti Optimální alokace přírodních zdrojů neobnovitelných Základní faktory ovlivňující dynamiku čerpání Vybrané aspekty diskontování 11. Alokace přírodních zdrojů neobnovitelných recyklovatelných Otázky efektivního čerpání zdrojů a jejich recyklace Optimální úroveň recyklace a příčiny její deformace Nástroje pozitivní a negativní stimulace na podporu recyklace 12. Životní prostředí a udržitelný rozvoj Základní oblasti udržitelného rozvoje a jejich vzájemný vztah Udržitelný rozvoj jako komplexní kategorie Přístupy k měření udržitelného rozvoje a hlavní indikátory 13. Ochrana životního prostředí a ekonomický rozvoj Vzájemný vztah mezi ekonomickým rozvojem a produkovaným znečištěním Hypotéza EKC a závěry z analýz vývoje produkovaného znečištění Faktory ovlivňující reálný vývoj produkovaného znečištění 14. Udržitelný rozvoj, životní prostředí a proces globalizace Přístupy k definování procesů globalizace Pozitivní a negativní dopady globalizace na životní prostředí Hypotézy „ haeven pollution“ a „race to-the-bottom“ a jejich analýza 15. Environmentální ekonomie, udržitelný rozvoj a alternativní přístupy a koncepce Limity neoklasické environmentální ekonomie Ekologická ekonomie - definice , metodologie - hlavní představitelé Alternativní směry a koncepce ekonomického myšlení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní