118-0316/02 – Data Analysis in Regional Science A (ADARA)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To acquaint students with the methods of data collection and basic information resources data for the regions will also be attention paid to the analysis of those data using basic statistical methods and presentation results. The course is practically oriented and the emphasis on working with real data. Students during the semester, develop a case study for a specified region which will be presented separately at the end. The teaching will be working in program MS-Excel and SPSS.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS

Compulsory literature:

Norušic, M.J. SPSS 10.0: Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall. 2000. ISBN 0-13-029204-4.

Recommended literature:

Meloun, M. – Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování experimentálních dat. Praha: Academia. ISBN 80-200-1008-4

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Kvantitativní metody v regionalistice. Metody sběru dat. 2. Přehled informačních zdrojů dat (regionální národní účty) a konstrukce regionálních deskriptorů (RHDP atd.). 3. Základní klasifikace a číselníky a jejich mezinárodní standarty (OKEČ, KZAM, NUTS) 4. Základy práce s regionálními deskriptory (deskripce statistická a grafická) 5. Tvorba kartogramů 6. Analýza vztahů mezi deskriptory regionů 1(korelační analýza) 7. Analýza vztahů mezi deskriptory regionů 2(regresní analýza) 8. Vývoj regionů 1 (analýza časových řad) dekompozice časové řady 9. Vývoj regionů 2 (odhady trendových funkcí) 10. Metody predikce deskriptorů 11. Analýza dat z dotazníkového šetření. 12. Tvorba prezentace v PowerPointu 13. Prezentace výsledků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner