118-0319/01 – Applied Ecology and Protection of Biosphere for Economists ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Rozdělení sfér Země. Charakteristiky geosféry, lithosféry, pedosféry, hydrosféry, atmosféry, fyto a zoosféry. Oblasti životního prostředí člověka. 2.Pojem ekologie a jeho objasnění Zakladatelé ekologie, hlavní ekologické pojmy, biocenóza, ekosystém, homeostáze, introdukce, ekologická stabilita. 3.Organismy a prostředí Prostředí kapalné a plynné, adaptace a její formy, divergence, konvergence, aklimatizace, ekologická a geografická pravidla, pravidlo Bergmanovo, Allenovo, Glogerovo. 4.Základní složení ekosystémů Složka abiotická, biotická, producenti, konzumenti, potravní pyramidy, produkce moří a souše, jejich využívání. 5.Populace a společenstva v ekosystémech Populace rostlin a živočichů, denzita, natalita a mortalita, ekologická nika, biochemické cykly, charakteristika ekosystémů. 6.Dynamická rovnováha ekosystémů Zákon tolerance, maxima a minima, zdroje biosféry, ekologický význam světla, sluneční záření, využití tepelné, fotoelektrické, termodynamické. 7.Pedosféra a její charakteristika Vznik půdy, základní fyzikální a chemické vlastnosti, půdotvorné faktory, ochrana půd, význam půdního fondu, problémy zemědělské výroby v ČR. 8.Hydrosféra a její charakteristika Hydrologický cyklus v přírodě, eutnofizace vod, funkce vody pro rostliny a živočichy, člověk a voda, znečištění vod, hygienická pásma, ochrana vod, spotřeba vody, problémy hospodaření vodou. 9.Atmosféra a její charakfteristika O ovzduší - plynný obal Země, cirkulace atmosféry, znečištění ovzduší, emise a imise, monitoring ovzduší, registr emisí REZZO, hlavní znečištěniny ovzduší, možnosti minimalizace znečištění. 10.Lesy a jejich význam v biosféře Funkce lesa, rozdělení lesů, vliv emisí na lesní porosty, situace v lesním hospodářství ČR, způsoby obnovy. 11.Zeleň v krajině a městech Ekologický význam zeleně, funkce zeleně, zeleň v ulicích a parcích, vliv člověka na zeleň, minimalizace škod v oblasti zeleně ve městech. 12.Krajina a její význam pro člověka Pojem krajina, vývoj krajiny, civilizační vlivy, vliv průmyslových činností krajin, rekultivace a revitalizace krajiny, způsoby a metody. 13.Rekultivace a obnova poškozeného prostředí Technologie zemědělské rekultivace, lesnické a vodohospodářské rekultivace, novotvary v krajině, zapojení do prostředí z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a územně technického. 14.Ekonomické možnosti ovlivnění složek biosféry Minimalizace vlivu člověka, investice do způsobu ochrany, jejich efektivita. Ochrana biosféry a soukromé podnikání, program ochrany životního prostředí v ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner