118-0320/01 – Regional Sociology and Research (RESOV)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je vyučován ve dvou rovinách. První rovina, která je zaměřena teoreticky, má za cíl seznámit studenty s moderními sociologickými teoriemi regionu, města a venkova. Druhá rovina je zaměřena na metody využívané v sociologickém výzkumu. Hlavní důraz je především věnován kvalitativním metodám.

Teaching methods

Summary

Ekonomie a sociologie sociologické a ekonomické směry, a jejich vzájemná interakce paradigmata vědeckého pohledu Pohled na společnost a její vývoj očima sociologa Regionální sociologie definování a její místo v sociologii Vliv prostoru a času na utváření společnosti Prostorová migrace obyvatelstva historický vývoj proces urbanizace a industrializace Město a komunita struktura a vývoj ve městech sociální skupiny a sociální organizace městské komunity Sociologie venkova odlišnosti ve struktuře a vývoji při srovnání s městským vývojem sociální skupiny a sociální organizace městské komunity Identifikace obyvatelstva prostorová a etnická mentální mapy Socio-prostorová diferenciace sociální polarizace, prostorová segregace a separace Sociální stratifikace a sociální skupiny v regionu pojem sociálních sítí a lokálních elit vztahy sociálních sítí a elit k místní správě a samosprávě aktéři regionálního rozvoje Metody sociologického výzkumu kvantitativní versus kvalitativní metody formulace problému a výběr metody výzkumu Kvantitativní metody (dotazníková šetření) typy šetření a výběr reprezentativního vzorku tvorba dotazníků formulace otázek Kvalitativní metody 1 - standardizované rozhovory typy rozhovorů způsoby provádění a vyhodnocování Kvalitativní metody 2 - skupinové diskuse výběr osob rekrutační dotazník skupinová dynamika a její moderace

Compulsory literature:

Castells, M. The rise of the network society. Oxford: Blackwell Publ., 2001. ISBN: 0-631-22140-9. Crow, G. (ed.) The Sociology of Rural Communities. Edward Elgar Pub, 1996. ISBN: 1858982405. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolínum, 1996. Flanagan, W.G. Urban Sociology: images and structure. Boston : Allyn & Bacon. 2002. ISBN: 0-205-33532-2. Giddens, A. Sociologie. Praha : Argo. 1999. ISBN 80-7203-124-4. Gottdiener, M. - Hutchison, R. The New Urban Sociology. McGraw- Hill 2000. ISBN: 0-07-289180-7. Hudečková, H. - Lošťák, M. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2002. Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. Musil, J. - Horská, P. - Maur, E. Zrod velkoměst. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka. 2002. ISBN: 90-7185-409-3.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ekonomie a sociologie - sociologické a ekonomické směry, a jejich vzájemná interakce - paradigmata vědeckého pohledu 2. Pohled na společnost a její vývoj očima sociologa 3. Regionální sociologie - definování a její místo v sociologii 4. Vliv prostoru a času na utváření společnosti 5. Prostorová migrace obyvatelstva - historický vývoj - proces urbanizace a industrializace 6. Město a komunita - struktura a vývoj ve městech - sociální skupiny a sociální organizace městské komunity 7. Sociologie venkova - odlišnosti ve struktuře a vývoji při srovnání s městským vývojem - sociální skupiny a sociální organizace městské komunity 8. Identifikace obyvatelstva - prostorová a etnická - mentální mapy 9. Socio-prostorová diferenciace - sociální polarizace, - prostorová segregace a separace 10. Sociální stratifikace a sociální skupiny v regionu - pojem sociálních sítí a lokálních elit - vztahy sociálních sítí a elit k místní správě a samosprávě - aktéři regionálního rozvoje 11. Metody sociologického výzkumu - kvantitativní versus kvalitativní metody - formulace problému a výběr metody výzkumu 12. Kvantitativní metody - dotazníková šetření - typy šetření a výběr reprezentativního vzorku - tvorba dotazníků formulace otázek 13. Kvalitativní metody 1 - standardizované rozhovory - typy rozhovorů - způsoby provádění a vyhodnocování 14. Kvalitativní metody 2 - skupinové diskuse - výběr osob rekrutační dotazník - skupinová dynamika a její moderace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner