118-0321/02 – Management regionů a obcí (MRO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
HOL466 Ing. Lucie Rýcová
STA0109 Mgr. Martina Stachoňová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání základních znalostí o teorii, systému a metodách řízení (managementu) se zaměřením na specifické problémy regionálního a municipálního řízení. Poznání cílů, úkolů a specifik regionálního managementu; profilu, potřebných znalostí a dovedností regionálního manažera. Osvojení si základní postupů při uplatňování nástrojů, metod a technik regionálního managementu pomocí řešení modelových situací a příkladů z praxe regionálního a municipálního managementu v České republice a v zemích Evropské unie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod do předmětu regionálního managementu. Geneze teorie managementu, role fenoménu managementu v moderní společnosti. Manažer, profese manažera, specifické požadavky na manažera. Strategické řízení, nové paradigma, procesy strategického řízení. Marketingové řízení, marketing regionů a municipalit – cíle a nástroje územního marketingu. Specifika regionálního managementu, management ve veřejné správě – úroveň státu, regionů, municipalit. Přístupy, metody, nástroje a techniky regionálního strategického managementu. Informace a poradenství, statistická služba, informační systémy a informační obsluha v regionálním managementu. Systémový a legislativní rámec managementu veřejné správy resp. regionálního managementu v ČR. Aktuální otázky regionálního managementu v ČR

Povinná literatura:

Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V. Projektový management, Praha: GRADA Publishing, 1996. HUČKA, M., KUTSCHERAUER, A.: Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TUO, 2006 [online] [cit. 11. 9. 2011]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/strat_plan_obce_mikroreg.pdf KUTSCHERAUER, A. a kol.: Regionální disparity. Disparity v regionálním rozvoji země - pojetí, teorie, identifikace a hodnocení. Ostrava: VŠB-TUO, 2010, ISBN 978-80-248-2335-5 KUTSCHERAUER, A.: Management regionů a obcí. Studijní texty, Ostrava, EkF VŠB-TUO, 2011 [online] [cit. 22.10.2011]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/mro_htm/MRO_studijni_text.pdf PAYNE, A.: Marketing služeb. Praha: GRADA Publishing, 1996. SCHOLES, K., JOHNSON, G.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, Praha 2000 Zákon č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 129/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Zákon č. 132/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze Zákon č. 248/2000 Sb. ze dne 29.6.2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 138/2006 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, čl. X – změna zákona č. 248/2000 Sb.

Doporučená literatura:

ADAMČÍK, S.: Regionální politika a management regionů, obcí a měst. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. BERTALANFFY, L: Obecná teorie systémů (General System Theory). New York: George Braziller, 1969 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. a kol.: Projektový management podle IPMA. Praha: Grada Publishing, 2009, 507 stran, Dostupné také na WWW: http://books.google.com/books?id=68kHtfJVbrsC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false Janečková, L., Vaštíková, M.: Management měst a obcí, Praha: GRADA Publishing, 1999. JEŽEK, J.: Regionální management. Učební texty. Plzeň: ZČU, 2010 [online] [cit. 10. 9. 2011]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/jezek_reg_man_1.pdf HRON, J.,TICHÁ, I., DOHNAL, J.: Strategické řízení. Praha: Zemědělská univerzita, 1998 KUTSCHERAUER, A. a kol.: Management regionální a místní správy. Souhrnná výzkumná zpráva. Ostrava: DHV CR, 2006 [online] [cit. 10. 9. 2011]. Dostupné na WWW: http://alkut.cz/regrozvoj/reg_mun_management.pdf Modrá planeta (The Blue Pearl, New Realities), 2005. [online] [10.11.2010] Dostupné na www: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?nazevclanku=modra-planeta-4&cisloclanku=2005062701 Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2007 - 2013. [online] [cit. 22.10.2011] Praha: MMR, 2006. Dostupné na www: http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu. Učební texty, Ostrava: VŠB-TUO, 2007. [online] [cit. 10. 9. 2011]. Dostupné na WWW: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/ZMag/data/zaklady_managementu.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu regionálního managementu. Geneze teorie managementu, role fenoménu managementu v moderní společnosti. Strategické řízení, nové paradigma, procesy strategického řízení. Marketingové řízení, marketing regionů a municipalit – cíle a nástroje region. marketingu. Specifika regionálního managementu – systémové, ekonomické a sociální aspekty. Městský (city) management. Management ve veřejné správě – úroveň státu, regionů, municipalit. Management ve veřejných službách a nevládních neziskových organizacích. Přístupy, metody, nástroje a techniky regionálního strategického managementu. Informace a poradenství, statistická služba, informační systémy a informační obsluha v regionálním managementu. Systémový a legislativní rámec managementu veřejné správy resp. regionálního managementu v ČR. Manažer, profese manažera, specifické požadavky na regionálního resp. municipálního manažera. Etika manažerské práce a její prosazování v praxi. Formování regionálního managementu v ČR jako součásti reformy veřejné správy. Aktuální otázky regionálního managementu v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  28 3
        Zápočet Zápočet 45  23 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní