118-0322/01 – Management of Sustainable Development ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Marcella Šimíčková, CSc.Subject version guarantorIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semester
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vstup do problematiky globálních problémů současnosti Charakteristika řízení péče ochrany životního prostředí Pozice jednotlivých složek životního prostředí v globálních a evropských podmínkách Příprava zemí ES na nový model Základní principy řízení ochrany v zemích Evropského společenství Charakteristika modelu trvale udržitelného rozvoje Koncepce systému řízení ochrany životního prostředí v novém modelu Pozice a úloha členských států a Evropské unie Hlavní rozhodovací mechanismy řízení ochrany životního prostředí Jednotlivé složky životního prostředí v novém modelu Problematika jednotlivých složek životního prostředí Řízení péče řízení o vybrané složky životního prostředí v zemích Evropské unie Indikátory udržitelného rozvoje a evropský přístup Struktura indikátorů a jejich cílové zaměření indikátorů vlivů, stavu a odezev Proces stanovení, monitorování a vyhodnocování úrovně indikátorů Institucionální zabezpečení řídících procesů ochrany životního prostředí v EU Národní instituce a podpůrné státní, regionální a lokální orgány a samospráva Koordinační a legislativní úloha orgánů Evropské unie Koncepce řízení ochrany životního prostředí v České republice Právní zabezpečení ochrany životního prostředí Řízení péče jednotlivých složek životního prostředí Kompetence hlavních orgánů a institucí v systému řízení ochrany životního prostředí v ČR Struktura územních veřejně správních orgánů a ochrana životního prostředí Úloha a kompetence odborných orgánů za jednotlivé složky Indikátory udržitelného rozvoje a jejich uplatňování v ČR Obsah a cíle Agendy 21v českých podmínkách Hlavní nedostatky současného systému indikátorů Internalizace ekologického faktoru do Systému národních účtů (SNÚ) Předmět a význam intenalizace ekologických faktorů Praktické problémy zavádění ekologického faktoru do SNÚ Environmentální statistika v členských zemích Unie Národní statistické výkaznictví a environmentální databáze Koordinační úloha Společenství v environmentální statistice Environmentální statistika v ČR Státní statistické výkaznictví – územní a složková identifikace údajů Povinnosti jednotlivých subjektů při zajišťování environmentální statistických informacíSybsystémy environmentálních databází Struktura a provázanost jednotlivých subsystémů Obsahové zaměření environmentálních databázových subsystémů Hlavní nedostatky současného systému řízení ochrany životního prostředí v ČR Závěry z hodnocení přípravy vstupu České republiky do Unie v oblasti ochrany životního prostředí Přípravné kroky a opatření ke změnám řízení ochrany životního prostředí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner