118-0324/01 – Ecological Aspects of Enterprices Decision- Making (EARP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course, students will gain knowledge about applied ecologization methods of a company. Matters pertaining to the EIA Law, as well as the ERA and EA, will be introduced. Precautionary measures, including, ISO norms, eco-labeling, and use of an ecological management system will also be introduced

Teaching methods

Lectures

Summary

Vychází ze znalosti a funkce péče o životní prostředí a podrobněji seznamuje s povinnostmi podniků při minimalizaci jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Zabývá se dále oceňováním vlivů podniků na prostředí a to formou Environmental Impakt Assesmentu Environmental Risk Assesmentu a Auditu. Předmět objasňuje dále problematiku jak postupovat v rámci podniku při zavádění EMS a EMAS, eco-labelingu, objasňuje prevenci znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod a důležitost norem ISO 9000 a ISO 14000 včetně jejich využití v podnikové praxi. Naznačuje způsoby předcházení ekologickým závadám a rizikovým situacím. Podává základní charakteristiku managementu podniku jako orgánu podnikatelského, ale i jako subjektu odpovídajícího za minimalizaci vlivu na prostředí.

Compulsory literature:

HAWKEN, Paul. The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability. Revised Edition. HarperCollins Publishers, 2010. ISBN 10: 0061252794, 13: 9780061252792.

Recommended literature:

LYTRAS, Miltiadis D. Knowledge Ecology in Global Business: Managing Intellectual Capital. IGI Global, 2009. ISBN 10: 1605662704, 13: 9781605662701.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Prostředí člověka, faktory prostředí, systémy homeostáže, stabilita, labilita ŽP Přírodní, antropogenní a sociální faktory, evoluční tlaky, pojmy prostor a prostředí. ŽP a volný čas, faktory kvality.ŽP 2.Ochrana prostředí jako součást priorit podniku Pojem managementu, ekologickomanagerský systém, jeho praktické uplatňování v podnicích. 3.Management ŽP a jeho zaměření na ekologizaci Orientace na ŽP - faktor úspěšnosti podniku, postupy hodnocení výrobků s ohledem na šetrnost prostředí. Formy ekologické strategie a prevence uplatnění "profit stripping" 4.Ekologická účinnost v podnicích - požadavky ekologické, sociálně ekonomické, technické Účinnost ekologické, sociálně ekonomické, technické, základní cesty k ekologizaci. Indikátory úspěšnosti podniku. 5.Vrcholové vedení firmy a ekologické normy, harmonizace standardů, kompatibilnost norem Prevence znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod. Výsledky ekologických tlaků na chování firem, postupy průmyslové ekologie slučitelné s TUR. 6.Postup podnikové strategie na příkladu odpadů Preventivní strategie v oblasti ŽP, uplatňování v ČR. Metody a generování nápadů, opatření k minimalizaci odpadů, příklady postupů. 7.Posuzování vlivu staveb a činnosti na ŽP (EIA) Úkoly procesu EIA, matice hodnocení vlivů. Hodnocení interakcí průmyslu, dopravy a zemědělství ve vztahu k ŽP, posuzování koncepcí. Územně plánovací podklady. 8.Vyhodnocení rizik a zátěží na ŽP (ERA) Úkoly procesu ERA, faktory ovlivňující prostředí, etapizace ERA, využití výsledků. 9.Principy ekologického auditu (EA Rozdělení auditu, úkoly, pracovní postupy, sestavení auditorského týmu, sestavení matice priorit. Příklad akčního plánu. 10.Normalizace v Evropě a v ČR Technické normy, vytváření norem ISO, vytváření norem CEN, normy ISO 14000 a jejich význam pro podniky. 11.Zásady environmentálního labelingu Význam environmentálního značení, typy ekologického značení, hlavní zásady ekolabelingu. Postup získávání značky. 12.Normy ISO a jejich význam v podnikovém marketingu Marketingový výzkum jakosti, klasifikace jakostních charakteristik, faktory ovlivňující jakost. Norma ISO 9000 a její hlavní přínos pro podnik. 13.Podnikové ekomapy a jejich využití Význam podnikových ekomap, postupy vyhotovení . Aplikace v malých a středních podnicích, dílenských provozech, praktické ukázky postupu. 14.Ukázka případové studie fiktivní firmy - postup ekologizačních kroků Metodický postup řešení v jednotlivých provozech firem . Způsoby odstraňování ekologických závad, předcházení rizikovým situacím.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner