118-0325/01 – Regional Development Project Management (RRP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Renáta Václavková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students gain ability how to: - plan and manage regional development project, - apply knowledge, skills, tools and techniques for effective project management, - work in team, - link project dimensions

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Much of knowledge and many of the tools and techniques for managing project are unique to project management, such as work breakdown structure, critical path analysis, and earned value management. However, understanding and applying the knowledge, skills, tools and techniques, which are generally recognized as a good practice, are not sufficient alone for effective project management. Effective project management requires that the project management team understand and use knowledge and skills from at least five areas of expertise: - The project management body of knowledge - Application area knowledge – regional space - Understanding project environment - General management knowledge and skills - Interpersonal skill

Compulsory literature:

Project Managemnet Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fourth Edition), PMI,Pennsylvania, 2008, 467s, 978-1-933890-51-7

Recommended literature:

Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects. European Commission 2002 Project Cycle Management Training Handbook. ITAD Ltd. West Sussex UK, 1999, http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/index.htm Project Cycle Management Training Handbook. ITAD Ltd. West Sussex UK, 1999, http://europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/methods/index.htm Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects. European Commission 2002

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject codeAbbreviationTitle
120-0354 PDM EU B EU Project and Grant Management B

Subject syllabus:

Rámec projektového řízení Projekty jako nástroje implementace strategií, definice projektu a projektového řízení a jeho cíle, klasifikace projektů. Životní cyklus projektu a jeho fáze, procesy projektového řízení. Zájmové skupiny v projektu, způsoby organizace v projektovém řízení, manažer projektu a jeho funkce. Fáze projektového řízení Inicializace projektu, plánování projektu. Výběr projektů, časový plán. . Realizace a kontrola projektu, uzavření projektu. Informační systémy projektu. Logický rámec v řízení projektového cyklu a metodika EU Analýza problémů, cílů a strategií, matice logického rámce. Logický rámec při plánování aktivit, hodnocení, monitorování a kontrole projektů. Typy projektů a projektová dokumentace Opatřování služeb, dodávek a stavebních prací. Obsah a forma tendrové dokumentace. Řízení investičního procesu Klasifikace investic, investiční cyklus a jeho fáze, činnosti a partneři v investičním procesu, dokumentace fází investičního procesu a finanční parametry. Zadávání veřejných zakázek Veřejné zakázky v ČR a v EU. Proces přípravy a výběr dodavatelů. Obsah smluv Studie proveditelnosti projektů Principy a rozsah FS (Feasibility study) a její úloha v projektovém cyklu, technická analýza, analýza a prognóza trhu, ekonomická a finanční analýza, integrace a prezentace. Analýza nákladů a přínosů regionálních rozvojových projektů Cíle a rozsah analýzy, proveditelnost, druhy nákladů a přínosů, kritéria hodnocení, analýza projektů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner