118-0329/01 – Hospodaření s přírodními zdroji v EU (HPZEU)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ06 Ing. Karel Rozehnal
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni klasifikovat přírodní zdroje, poznat jejich základní charakteristiky a indikátory využívané v této oblasti, pochopit aspekty spojené se vzácností přírodních zdrojů ve vztahu k udržitelnému rozvoji; poznat strategie a přístupy k hospodaření s těmito zdroji na mezinárodní úrovni, v rámci EU a jejích členských států; identifikovat výzvy a potenciální možnosti efektivnějšího využívaní přírodních zdrojů ve vztahu k udržitelnému rozvoji.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a současnými cíli a formováním politiky Evropského společenství v oblasti využívání přírodních zdrojů. K prioritám jeho současné politiky patří požadavek udržitelného rozvoje, jenž se vztahuje i k hospodaření s přírodními zdroji. Předmět se proto zabývá podstatou přírodních zdrojů, jejich základními funkcemi, faktory, které ovlivňují vývoj jejich čerpání a využívání a cíli, které jsou vytyčeny v jednotlivých oblastech politiky hospodaření s přírodními zdroji v EU i na mezinárodní úrovni. Dále podává stručný přehled vývoje a trendů ve formování politiky EU v jednotlivých oblastech. Závěr je věnován prognóze vývoje čerpání přírodních zdrojů a hodnocení zdrojové a ekologické náročnosti rozvoje EU. Základem výuky jsou přednášky s podporou řídícího vzdělávacího systému MOODLE, jenž zajišťuje přístup jak k základním studijním materiálům, tak i doplňkovým zdrojům.

Povinná literatura:

ŠIMÍČKOVÁ,Marcella, ROZEHNAL, Karel. Hospodaření s přírodními zdroji v EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, 200 s. Dostupné v IIS EkF Environment 2010: Our Future, Our Choice. 6th Environment Action Programme 2001- 2010. Luxembourg: European Commission, 2001. ISBN 92-894-0261-X. Dostupné také z: . EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení. KOM (2010) 2020 v konečném znění [online]. V Bruselu dne 31. 8. 2011. [cit. 2012-10 -19]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/

Doporučená literatura:

Tématická strategie k udržitelnému vyžívání přírodních zdrojů. KOM (2005) 670 v konečném znění [online]. Brusel, 2005. [cit. 2012-10 -19]. Dostupné z: EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise. EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. KOM (2010) 2020 v konečném znění [online]. V Bruselu dne 3. 3. 2010. [cit. 2012-10 -19]. Dostupné z: Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje V Bruselu dne 20.9.2011 /KOM(2011) 571 v konečném znění/ „Energie 2020 – Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“, KOM(2010) 639, listopad 2010. „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“, KOM(2011) 112, 8. března „Energie 2020 – Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“, KOM(2010) 639, listopad 2010. Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie biologické rozmanitosti do roku 2020 KOM (2011) 244 v konečném znění GREEN PAPER Reform of the Common Fisheries Policy Brussels, 22.4.2009 COM(2009)163 final Evropská agentura pro životní prostředí, Zpráva o stavu a výhledech evropského životního prostředí (SOER) (2010). Environment 2010: Our Future, Our Choice. 6th Environment ActionProgramme 2001-2010. Luxembourg : European Commission, 2001. Dostupné na World Wide Web : . ISBN 92-894-O261-X EUROSTAT and EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-18516-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do problematiky přírodních zdrojů - vymezení základních pojmů, základní funkce a klasifikace přírodních zdrojů a současná situace v jejich využívání 2. Vybrané aspekty současné environmentální politiky EU a její legislativní základy 3. Tématická strategie EU k udržitelnému využívání přírodních zdrojů 4. Hospodaření s lesními porosty v EU - podstata a význam lesních porostů a politika EU zaměřená na jejich ochranu a využívání 5. Vodní politika EU - stávající situace ve využívání vodních zdrojů v rámci EU a v globálním měřítku a vývoj politiky EU k jejich ochraně a využívání 6. Ochrana biodiverzity EU - podstata a význam biologické diverzity a politika na její ochranu na mezinárodní úrovni a v rámci EU 7. Politika EU na ochranu půdy - základní funkce půdy, faktory které ji ohrožují a politika EU v této oblasti 8. Politika EU v oblasti rybolovu - počátky a vývoj společné politiky rybolovu EU a hlavní oblasti jejího prohlubování 9. Energetická politika EU I. - počátky vzniku a vývoj energetické politiky EU v období do roku 2005 10. Energetická politika EU II. - hlavní oblasti, cíle a nástroje tvorby nové energetické politiky EU 11. Prognózy vývoje čerpání a využívání přírodních zdrojů v EU a v globálním měřítku - shrnutí 12. Závěrečné hodnocení environmentální náročnosti rozvoje EU - Lisabonská strategie jako základ dalšího růstu konkurenceschopnosti a omezení zdrojové závislosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Písemka Písemka 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 20
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku