118-0329/09 – Hospodaření s přírodními zdroji v EU (HPZEU)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni klasifikovat přírodní zdroje, poznat jejich základní charakteristiky a indikátory využívané v této oblasti, pochopit aspekty spojené se vzácností přírodních zdrojů ve vztahu k udržitelnému rozvoji; poznat strategie a přístupy k hospodaření s těmito zdroji na mezinárodní úrovni, v rámci EU a jejích členských států; identifikovat výzvy a potenciální možnosti efektivnějšího využívaní přírodních zdrojů ve vztahu k udržitelnému rozvoji.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem a současnými cíli a formováním politiky Evropského společenství v oblasti využívání přírodních zdrojů. K prioritám jeho současné politiky patří požadavek udržitelného rozvoje, jenž se vztahuje i k hospodaření s přírodními zdroji. Předmět se proto zabývá podstatou přírodních zdrojů, jejich základními funkcemi, faktory, které ovlivňují vývoj jejich čerpání a využívání a cíli, které jsou vytyčeny v jednotlivých oblastech politiky hospodaření s přírodními zdroji v EU i na mezinárodní úrovni. Dále podává stručný přehled vývoje a trendů ve formování politiky EU v jednotlivých oblastech. Závěr je věnován prognóze vývoje čerpání přírodních zdrojů a hodnocení zdrojové a ekologické náročnosti rozvoje EU. Základem výuky jsou přednášky s podporou řídícího vzdělávacího systému MOODLE, jenž zajišťuje přístup jak k základním studijním materiálům, tak i doplňkovým zdrojům.

Povinná literatura:

ŠIMÍČKOVÁ,Marcella, ROZEHNAL, Karel. Hospodaření s přírodními zdroji v EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006, 200 s. Dostupné v IIS EkF Environment 2010: Our Future, Our Choice. 6th Environment Action Programme 2001- 2010. Luxembourg: European Commission, 2001. ISBN 92-894-0261-X. Dostupné také z: . EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení. KOM (2010) 2020 v konečném znění [online]. V Bruselu dne 31. 8. 2011. [cit. 2012-10 -19]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/

Doporučená literatura:

Tématická strategie k udržitelnému vyžívání přírodních zdrojů. KOM (2005) 670 v konečném znění [online]. Brusel, 2005. [cit. 2012-10 -19]. Dostupné z: EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise. EVROPA 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. KOM (2010) 2020 v konečném znění [online]. V Bruselu dne 3. 3. 2010. [cit. 2012-10 -19]. Dostupné z: Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje V Bruselu dne 20.9.2011 /KOM(2011) 571 v konečném znění/ „Energie 2020 – Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“, KOM(2010) 639, listopad 2010. „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“, KOM(2011) 112, 8. března „Energie 2020 – Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii“, KOM(2010) 639, listopad 2010. Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie biologické rozmanitosti do roku 2020 KOM (2011) 244 v konečném znění GREEN PAPER Reform of the Common Fisheries Policy Brussels, 22.4.2009 COM(2009)163 final Evropská agentura pro životní prostředí, Zpráva o stavu a výhledech evropského životního prostředí (SOER) (2010). Environment 2010: Our Future, Our Choice. 6th Environment ActionProgramme 2001-2010. Luxembourg : European Commission, 2001. Dostupné na World Wide Web : . ISBN 92-894-O261-X EUROSTAT and EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-18516-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

využití systému MOODLE

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta - korespondenční úkol

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky přírodních zdrojů - Přírodní zdroje jako součást národního bohatství - Současná situace ve využívání přírodních zdrojů Vybrané aspekty současné environmentální politiky EU - vývoj legislativního základu environmentální politiky EU a hospodaření s přírodními zdroji - 6EAP – základ strategie zdrojů ES Tématická strategie k udržitelnému využívání přírodních zdrojů - současná situace a trendy v užití přírodních zdrojů v EU - Tématická strategie – cíle a opatření k jejich dosažení Hospodaření s lesními porosty v EU - Význam lesních porostů a mezinárodní politika zaměřená na jejich ochranu - Legislativní základ a nástroje na ochranu lesních porostů EU Vodní politika EU - současná situace a trendy ve využívání vodních zdrojů - Vývoj vodní politiky EU – Rámcová směrnice o vodě a její implemantace Ochrana biodiverzity v EU - Význam biodiverzity a mezinárodní politika na její ochranu - Politika EU na ochranu biodiverzity Politika EU na ochranu půdy - Příčiny úbytků a ztrát úrodnosti půdy – mezinárodní politika na ochranu půdy - Politika EU na ochranu půd – Tématická strategie k ochraně a udržitelnému využívání Společná politika rybolovu EU - Vývoj odvětví rybolovu a politika EU do roku 2001 - Hlavní etapy a současné trendy v rozvoji společné rybolovné politiky EU Energetická politika EU - počátky formování energetické politiky EU a její vývoj do roku 2000 - Nástroje energetické politiky v období do roku 2006 - Energetická strategie pro Evropu – východiska, cíle a opatření Hospodaření s přírodními zdroji v EU – trendy a prognózy - trendy ve spotřebě jednotlivých zdrojů v EU a ve světě - ekologická náročnost rozvoje EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku