118-0330/01 – Social Aspects of Regional Development (SARR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is focused on social dimension of the regional development. It is practically oriented. Listeners learn about public service functioning in the field of regional social services. They also take up with finacial resources drawing possibility from the euroepan social funds, that means from writting to evaluation of the project through the software application Benefit, especially.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na sociální dimenzi regionálního rozvoje. Je prakticky orientován. Posluchači se zde seznámí s fungováním veřejné správy v oblasti sociálních služeb v regionech. Rovněž se na cvičeních seznámí z možnosti čerpat prostředky z evropských sociálních fondů, tzn., od napsání až po hodnocení projektu a to především prostřednictvím softwarové žádosti Benefit.

Compulsory literature:

Doporučená literatura: [1] TVRDÝ, L. Sociální aspekty regionálního rozvoje. Učební texty. [on-line] Dostupné na Moodle. [2] PRŮŠA, L. Sociální politika v sídlech a regionech: Vybrané otázky. Praha: VŠE, 1997. ISBN: 80-7079-308-2. [3] KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál. Úvod do ekonomie chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2003. 248 s. [4] JANDOUREK, J. Sociologická slovník. Praha: Portál, 2007. 285 s. [5] MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník RR a RP EU. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava, 2006. 956 s.

Recommended literature:

[6] HANČLOVÁ, J. - TVRDÝ, L.et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150. [7] MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vydání. Praha: [8] KELLER, J. Soumrak sociálního státu. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2009.196 s. [9] BOUDON, R., BESNARD, P., CHERKAOU, M., LÉCUYER, B.-P. [10] HARRINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. 495 s.Sociologický slovník. Překlad francouzského originálu. Olomouc: Univerzita Olomouc, 2004. [11] Obce, města, regiony a sociální služby. . ISBN: 80-902260-1-9 [12] Příručka pro žadatele o finanční podporu grantových projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. MPSV.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Témata přednášek: 1. Sociální dimenze a kulturní kapitál v regionálním rozvoji. Vymezeni tématu a význam sociálních aspektů v ekonomii. Obecný význam pojmů „sociálno“, „sociální“ a „lidský kapitál“, „kultura“ a „tvůrčí, kreativní odvětví“. 2. Zjišťování sociálních aspektů regionů a lokalit. Základní pojmy. Metody sociologického výzkumu a jejich uplatnění v RR. Zdroje dat a vyhodnocování. 3. Sociální sítě v regionálním rozvoji. Kultura a identita v regionech. Image a vnímaní regionu místními občany a návštěvníky. 4. Vzdělanostní společnosti a lidské zdroje v regionech. Základní faktory a požadavky koncepce vzdělanostní společnosti. Regionálně-sociální bariéry utváření. 5. Koncepce Učících se regionů. Hlavní atributy, klady a zápory pro uplatnění. Význam koncepce pro šíření inovací v regionech. 6. Regionální trh práce. Aktéři na trhu práce a vymezeni jejich činnost. Segmentační procesy na trhu práce. Příčiny nezaměstnanosti a její důsledky. 7. Vzdělávací soustava, sociální služby, bytová politika, zdravotnictví a kultura v regionech. Základní organizační struktura a kompetence těchto odvětví u územních institucí. Grantových schémat pro tyto sféry. Role těchto sfér v rozvojových strategií, při tvorbě koncepcí apod.. 8. Komunitní plán sociálních služeb. Základní pojmy. Metodika a proces zpracování komunitního plánování. Facilitace veřejných jednávání. 9. Dotační tituly. Ekonomická a sociální východiska dnešních podpor. Priority, opatření a nositelé Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) a pro vzdělávání ke konkurenceschopnosti (EQUAL). 10. Marketingové dovednost v regionálním rozvoji. Vymezení městského, regionálního marketingu. Role komunikační strategie. Publicita projektů. Propagace regionů. Public relations. 11. Průzkumy veřejného mínění. Příprava dotazníkového šetření. Zásady zpracování. Interpretace získaných závěrů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 25  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner