118-0333/01 – Date Analysis in Regional Science B (DAREB)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Mastering the fundamental systemic and methodological aspects of analysis and forecasts, focusing on specific regional analysis and methods and their development. Understanding the form and presentation of analysis and forecasts for decision making and forecasting practices.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty provádět analýzy regionů pomocí matematických a vícerozměrných statistických metod.

Compulsory literature:

1. Hindls R. - Kaňoková J. - Novák I. Statistické metody, VŠE, Praha 1996 2. Jílek J. Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 3. Kutscherauer, A.: Regionální ekonomická analýza a prognóza (studijní texty), Ostrava: VŠB-TUO, 2004 4. Petrášek F. Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 5. Plchová B. Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 6. Souček E. - Blatná D. - Hindls R. Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 7. Spěváček V. Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 8. Vincúr P. - Martincová M. Makroekonomická analýza a prognóza. EU, Bratislava 1997 9. Vincúr P. Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997 10. Strategie regionálního rozvoje ČR; příloha č. 1: Základní údaje (deskriptory) charakterizující rozvoj jednotlivých krajů České republiky; příloha č. 3: Sledování regionálních rozdílů, MMR, Praha 2000, http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Archiv-koncepci-a-strategii---regionalni-politika/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-z-roku-2000

Recommended literature:

1. Hebák, P. Hustopecký, J. Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 1987. 2. Hair, J. F. et al: Multivariate data analysis. Prentice Hall, Inc.; New Jersey. 1998. ISBN 0-13-894858-5 3. Hančlová, J. Tvrdý, L. et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB -TU, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,. ISBN 80-248-0220-1 4. Isard, W. et al. Methods in Regional Analysis: an Introduction to Regional Science. Cambridge: MIT Press. 1960. 5. Ramík, J.: Vícekriteriální rozhodování - analytický hierarchický proces (AHP). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 1999, s. 211. ISBN: 80-7248-047-2. 6. Tvrdík, J.: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
118-0316 ADARA Data Analysis in Regional Science A Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: Vícerozměrné statistické metody v regionalistice Vícerozměrné regresní modely regionu Redukce počtu deskriptoru regionu (faktorová analýza) Klasifikace regionů (shluková analýza) Predikování vývoje deskriptorů (ARIMA) Matematické metody regionalistice 1- jednoduché metody (Leontieffské I-O modely) Matematické metody regionalistice 2 - optimalizační metody (lineární programování jako metoda lokalizace) Vícekriteríální hodnocení atraktivity lokalit pomocí AHP 1 Vícekriteríální hodnocení atraktivity lokalit pomocí AHP 2 Analýza dat z dotazníkových šetření (práce s kategorizovanými daty, kontingenční tabulky a  test) Komparace průměrů (t-testy a ANOVA) Tvorba prezentace v PowerPointu Prezentace výsledků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner