118-0335/02 – Regional Analysis and Forecasting (RAP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů regionálních analýz a prognóz, metod a postupů jejich vypracování, podoby a vypovídací schopnosti analýz a prognóz pro rozhodování a prognostickou praxi. Seznámení studentů s programováním jako klíčové součásti strategického řízení a možnostmi jeho praktického uplatňování na evropské, celostátní, regionální a municipální úrovni ? při tvorbě regionální politiky, zpracování strategických a programových dokumentů apod..

Teaching methods

Summary

Seznámení studentů s problematikou předmětu tak, aby si osvojili smysl, cíle, základní postupy a metody ekonomické analýzy a prognózy s důrazem na regionální aspekty a regionální specifika a získali přehled o možnostech jejich praktického uplatňování při formování regionálních hospodářských politik, při zpracování strategických a programových dokumentů rozvoje regionů, zkoumání regionálních disparit, provádění meziregionálních a mezinárodních srovnáváních a pod.) Pozornost je proporcionálně věnována systémovým a metodickým aspektům ekonomických analýz, metodám a postupům jejich vypracování, jejich podobě a vypovídací schopnosti potřebnými pro ekonomické rozhodování a prognostickou praxi. Ve výkladu prognostické praxe je kladen důraz na pochopení teoretických a metodických základů prognózování, problémů spolehlivosti a vypovídací schopnosti prognóz, aspektů jejich zadávání a možností jejich praktického využívání. Součástí výuky je také zvládnutí vybraných analytických a prognostických metod často využívaných v ekonomické a manažerské praxi a seznámení studentů s významnými prognózami prováděnými v ČR i na mezinárodní úrovni, s regionálními prognózami OECD a s jejich využitím v hospodářské praxi.

Compulsory literature:

1. Jílek, J.: Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 2. Kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy, CODEX Bohemia, Praha 1998 3. Kutscherauer, A.: Makroekonomická analýza a prognóza (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 2000 4. Kutscherauer, A.: Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní učební texty), VŠB-TU, Ostrava 2001 5. Petrášek, F.: Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 6. Plchová, B.: Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 7. Souček, E., Blatná, D., Hindls, R.: Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 8. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 9. Vincúr, P.: Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Pojetí a cíle ekonomické analýzy a prognózy. 2.Obsah a struktura ekonomické analýzy, základní analytické ukazatele. Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví. 3.Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy, speciální konjunkturní šetření a zpracování výsledků těchto šetření. 4.Analýza výroby - význam a postavení procesu výroby, vývoj výroby ve vyspělých ekonomikách a v zemích, jež procházejí transformací ekonomiky, strukturální změny ve výrobě. 5.Ekonomická úroveň země, národohospodářská poptávka, vztah nabídky a poptávky, ekonomická rovnováha, inflace, státní rozpočet, měnový vývoj. 6.Zahraniční obchod a vnější rovnováha. Zaměstnanost a trh práce. 7.SWOT analýza 8.Prognostika jako nauka (teoretická východiska prognózování). Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování. 9.Prognostická praxe jako součást poznávací aktivity člověka. Informační hodnota prognostické praxe. 10.Logické hodnocení prognostické praxe. Základní typy predikcí, jejich logické hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy). 11.Prognostické metody a jejich klasifikace. Vybrané prognostické metody. 12.Prognózování vnějších ekonomických vztahů. Klasifikace metod, kombinace přístupů. Prognózování mezinárodního obchodu. 13.Významné současné komplexní modely prognózování vývoje světové ekonomiky. 14.Příklady analýz a prognóz (analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR, mezinárodní komparativní analýzy, projekce OECD aj.)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner