118-0337/01 – Institutional Approach to Regional Development (IPRR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to to introduce students with the basic principles of institutional economics, transaction costs. On this basis, attention will be paid to the possible theories and practical approaches that are inspired institutional approaches. Introduction to the practice of the functioning of institutions that affect regional development and regional policy

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Ekonomie hlavního proudu se zabývá především působením „tvrdých“ faktorů na ekonomický rozvoj. S tímto aparátem se jen s obtížemi vyrovnává s objasněním takových jevů, jako jsou např. disparity v rozvoji států a menších územních celků. Institucionální ekonomie se snaží do zkoumání rozvoje zařadit i takové faktory, jako jsou právní řád, kultura v nejširším pojetí, tradice, historická zkušenost a další. Z tohoto přístupu vyplývá, že institucionální ekonomie se ve svých pracovních postupech silně dotýká i dalších vědních disciplin jako je právo, psychologie, historie, politologie a dalších. Její přístup pomáhá často vysvětlit jevy, které jsou ekonomii hlavního proudu nepostižitelné

Compulsory literature:

Mlčoch, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005 Sojka, M. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie. Politická ekonomie 1999/4 North, D. C. Institucionální struktury a transformační procesy. Politická ekonomie, 1995/5 Žák, M; Vymětal, P. Instituce a výkonnost. Politická ekonomie, 2005/4

Recommended literature:

WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol. Regionální rozvoj - Východiska regionálního rozvoje,regionální politika, teorie strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. Rutten, R., Boekama, F. The Learning Region. Massatuttes (USA): Edward Elgar Publishing, 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Knowledge assessment is verified by test, oral exam, and active participation in discussions on the issue

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

-Introduction to basic principles of institutional economics -Institutions, transaction, transaction costs -Institutional approaches to explaining the formation and evolution of regional disparities, the emergence of innovation -Theory of manufacturing districts, networking and regional rooting -Theory of learning regions -Criticism-inspired theories of institutional economics -Practical acquaintance with the activities of the institutions of central authorities (including the EU), local authorities, non-governmental institutions, companies

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer