118-0338/02 – Economic Geography (HOSGEO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course will equip students with the necessary knowledge of political geography, population geography, economic geography and regional geography including the current picture of particular states of the world, and, also, with the remarkable integration efforts. The aim of this subject is to exceed the range of the knowledge about social and economic weight of macroregions of the world and the most development countries.The economic, social and regional geography create the basic orientation for evaluation of economic development from the perspective of the formation of new spatial structures.

Teaching methods

Lectures

Summary

Studium hospodářské geografie patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Její výuka by se měla stát jedním ze základních zdrojů, které pomáhají vytvářet dnes požadovanou všestranně vzdělanou osobnost ekonoma. Především geografie světové ekonomiky, která je její nosnou částí, by měla dát budoucím ekonomům takové poznatky, aby byli schopni kvalifikovaně analyzovat a rozhodovacími postupy ovlivňovat s co nejmenšími negativními dopady prostorovou organizaci zejména ekonomických jevů a procesů. V dnešním světě je oprávněně zdůrazňováno hledisko prostorovosti, které tvoří jednu z důležitých specifik nejen hospodářské geografie, ale i dalších geografických vědních disciplín. Vzhledem k tomu, že hospodářská geografie je vědou založenou na principu komplexnosti a principu heterogennosti, je současně i vědou výrazně interdiscipli-nárního charakteru. Proto část jejích poznatků mohou využívat i ostatní vědní obory, z nichž jmenujme alespoň ekonomické a sociální vědy, ekolo¬gii, demografii, regionální ekonomiku aj. Citelně se na výsledných vlastnostech prostorových struktur (kvalitách relativně komplexních funkčně vztahových záležitostí) podílejí interakční vazby průmyslové a zemědělské výroby a dopravního systému se společností a přírodou. Přestože oblast lidského podnikání nevýrobního charakteru (tj. problematika služeb, nevýrobní sektor) zaznamenává celkově rostoucí vliv na pohyb světové ekonomiky, je zapotřebí si uvědomit, že v globálním měřítku je stále ještě pro většinu státu světa rozhodujícím impulsem hospodářského rozvoje právě průmysl a zemědělství.

Compulsory literature:

1. FELLMANN, J. D., M. D. Bjelland, A. Getis a J. Getis. Human Geography: Landscapes of Human Activities. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-352285-2. 2. RUBENSTEIN, James, M. An Introduction to human geography: the culture landscape. 10th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2011. ISBN 978-0-321-67735-8.

Recommended literature:

1. GLASSNER, Martin, I. Political Geography. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-35266-7. 2. HAGGETT, Peter. Geography: A Global Synthesis. Harlow: Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-32030-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecné znaky geografie světového hospodářství. 2. Ekonomické vztahy a krajinná sféra. 3. Prostorový řád a význam státu. 4. Regionální úroveň prostorového řádu. 5. Analýza lidského zdroje v geografickém pohledu. 6. Vznik a vývoj center světové ekonomiky. 7. Přeměny v zázemí světového hospodářství. 8. Postavení České republiky ve světovém hospodářství. 9. Geografie světového zemědělství. 10. Industrializace, cesta pokroku? 11. Dopravní spojení v socioekonomické krajině. 12. Ekonomický řád světa v geoprostorových souvislostech.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner