118-0338/03 – Hospodářská geografie (HOSGEO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit okruh znalostí o ekonomické váze jednotlivých regionů světa. Světový ekonomický řád je nemalou mírou ovlivněn hospodářskou rozvinutostí jednotlivých států světa, popř. regionálních či mezinárodních ekonomických seskupení. Ekonomická, sociální, politická a regionální geografie tvoří základní orientaci pro posouzení stavu rozvoje hospodářství z pohledu utváření nových prostorových vazeb. Vyučování předmětu hospodářské geografie by mělo pomoci ekonomům si osvojit základy geografického myšlení tj. naučit se pracovat s ekonomickými jevy v prostorových (regionálních) souvislostech. Měli by získat schopnost odlišovat jednotlivé části zemského povrchu (kontinenty, integrační seskupení, regiony, státní útvary apod.) na základě předpokladů pro hospodářskou činnost, uvědomit si zákonitosti prostorové organizace a vytvořit si alespoň přiměřenou představu o tom, že různé druhy ekonomické aktivity přinášejí lidem v odlišných regionech rozdílný ekonomický efekt.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Studium hospodářské geografie patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Její výuka by se měla stát jedním ze základních zdrojů, které pomáhají vytvářet dnes požadovanou všestranně vzdělanou osobnost ekonoma. Především geografie světové ekonomiky, která je její nosnou částí, by měla dát budoucím ekonomům takové poznatky, aby byli schopni kvalifikovaně analyzovat a rozhodovacími postupy ovlivňovat s co nejmenšími negativními dopady prostorovou organizaci zejména ekonomických jevů a procesů. V dnešním světě je oprávněně zdůrazňováno hledisko prostorovosti, které tvoří jednu z důležitých specifik nejen hospodářské geografie, ale i dalších geografických vědních disciplín. Vzhledem k tomu, že hospodářská geografie je vědou založenou na principu komplexnosti a principu heterogennosti, je současně i vědou výrazně interdiscipli-nárního charakteru. Proto část jejích poznatků mohou využívat i ostatní vědní obory, z nichž jmenujme alespoň ekonomické a sociální vědy, ekolo¬gii, demografii, regionální ekonomiku aj. Citelně se na výsledných vlastnostech prostorových struktur (kvalitách relativně komplexních funkčně vztahových záležitostí) podílejí interakční vazby průmyslové a zemědělské výroby a dopravního systému se společností a přírodou. Přestože oblast lidského podnikání nevýrobního charakteru (tj. problematika služeb, nevýrobní sektor) zaznamenává celkově rostoucí vliv na pohyb světové ekonomiky, je zapotřebí si uvědomit, že v globálním měřítku je stále ještě pro většinu státu světa rozhodujícím impulsem hospodářského rozvoje právě průmysl a zemědělství.

Povinná literatura:

1. Šotkovský, Ivan. Socioekonomická geografie (prostředí lidské aktivity). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-2č8-2624-0. 2. Šotkovský, Ivan. Hospodářská geografie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN: 80-248-0066-7

Doporučená literatura:

1. HRALA, Václav a kol. Geografie světového hospodářství (Vybrané kapitoly). Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0857-5. 2. TOUŠEK, Václav a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-1144.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecné znaky geografie světového hospodářství. 2. Ekonomické vztahy a krajinná sféra. 3. Prostorový řád a význam státu. 4. Regionální úroveň prostorového řádu. 5. Analýza lidského zdroje v geografickém pohledu. 6. Vznik a vývoj center světové ekonomiky. 7. Postavení České republiky ve světovém hospodářství. 8. Geografie světového zemědělství. 9. Industrializace, cesta pokroku? 10. Ekonomický řád světa v geoprostorových souvislostech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku