118-0338/06 – Economic Geography (HOSGEO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course will equip students with the necessary knowledge of political geography, population geography, economic geography and regional geography including the current picture of particular states of the world, and, also, with the remarkable integration efforts. The aim of this subject is to exceed the range of the knowledge about social and economic weight of macroregions of the world and the most development countries.The economic, social and regional geography create the basic orientation for evaluation of economic development from the perspective of the formation of new spatial structures.

Teaching methods

Lectures

Summary

Studium hospodářské geografie patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Její výuka by se měla stát jedním ze základních zdrojů, které pomáhají vytvářet dnes požadovanou všestranně vzdělanou osobnost ekonoma. Především geografie světové ekonomiky, která je její nosnou částí, by měla dát budoucím ekonomům takové poznatky, aby byli schopni kvalifikovaně analyzovat a rozhodovacími postupy ovlivňovat s co nejmenšími negativními dopady prostorovou organizaci zejména ekonomických jevů a procesů. V dnešním světě je oprávněně zdůrazňováno hledisko prostorovosti, které tvoří jednu z důležitých specifik nejen hospodářské geografie, ale i dalších geografických vědních disciplín. Vzhledem k tomu, že hospodářská geografie je vědou založenou na principu komplexnosti a principu heterogennosti, je současně i vědou výrazně interdiscipli-nárního charakteru. Proto část jejích poznatků mohou využívat i ostatní vědní obory, z nichž jmenujme alespoň ekonomické a sociální vědy, ekolo¬gii, demografii, regionální ekonomiku aj. Citelně se na výsledných vlastnostech prostorových struktur (kvalitách relativně komplexních funkčně vztahových záležitostí) podílejí interakční vazby průmyslové a zemědělské výroby a dopravního systému se společností a přírodou. Přestože oblast lidského podnikání nevýrobního charakteru (tj. problematika služeb, nevýrobní sektor) zaznamenává celkově rostoucí vliv na pohyb světové ekonomiky, je zapotřebí si uvědomit, že v globálním měřítku je stále ještě pro většinu státu světa rozhodujícím impulsem hospodářského rozvoje právě průmysl a zemědělství.

Compulsory literature:

1. FELLMANN, J. D., M. D. Bjelland, A. Getis a J. Getis. Human Geography: Landscapes of Human Activities. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-352285-2. 2. RUBENSTEIN, James, M. An Introduction to human geography: the culture landscape. 10th ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2011. ISBN 978-0-321-67735-8.

Recommended literature:

1. GLASSNER, Martin, I. Political Geography. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-35266-7. 2. HAGGETT, Peter. Geography: A Global Synthesis. Harlow: Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-32030-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Active participation in lectures, verification of total knowledge by credit test.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Development of science, basic theoretical knowledge. Object and subject of interest, contribution of Czech and foreign personalities to the development of geographical sciences. Their functions, approaches, directions. 2. General features of the world economy geography. Position of economic geography in the system of sciences, system approaches and economic landscape, spatial processes in the background of economic relations. 3. Economic relations and landscape sphere. Economy and environment, characteristics of contemporary economic development, economic process and spatial arrangement. 4. Spatial order and meaning of the state. The single world market and the effects of spatial organization, the state system and its economic context, the state as a political-economic system. 5. Regional level of spatial order. Conception of region and regional systems, regionalization and its influence on economic relations, evaluation of regions, their differentiation, regional development and regional policy. From localization theories to the principles of regionalism. 6. Analysis of human resources in geographical view. World population development. Population size issues, natural and migration currencies. 7. Distribution and selected features of the world population. Age distribution of population and differences in aging process. Other significant structural characteristics of the world population. 8. Models of division of the world according to development. Central-peripheral model of the world. The emergence and development of centers of the world economy. Basic characteristics of the core economies of the contemporary world. 9. Europe as an economically strong complex interconnected space. Differences in economic levels of European states. Differences in social environment. Signs of economic cooperation in Europe. 10. Position of the Czech Republic in the World Economy. Natural, economic and social characteristics of the Czech Republic. International position of the Czech Republic and its integration tendencies. 11. Geography of world agriculture. Basic functions, needs and characteristics of agricultural production, crop and livestock production. 12. Geography of industry, industrial structure and development of industrial complexes. Industrialization, the way of progress? Development of the second sector of national economy in the world and in our country. 13. World economic order and integration processes. The importance and role of the UN. Possibilities of economic cooperation in the world. The most important integration efforts in the world. 14. Geospatial view of world economy and possibilities of measuring level of maturity.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 85 (85) 85
        Zápočtový test Written test 50  50
        Seminární práce v Excelu Semestral project 35  35
Mandatory attendence parzicipation: Exercises compulsory. Lectures recommended

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner