118-0347/01 – Social Aspects of Regional Development A (SARRA)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
KRP0012 Mgr. Martina Melárová
HOL466 Ing. Lucie Rýcová
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

You will be able to: * explain the social content of the order of different territories * analyze spatial phenomena from a social perspective * identify the social dimension of the formation of spatial structures

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderním přístupem k regionálnímu rozvoji, který zdůrazňuje jeho sociálně-institucionální charakter. Pozornost bude věnována jak teoretickým aspektům problematiky tak také konkrétním příkladům. Budou zde také ukázány příčiny a důsledky současných vývojových sociálně-ekonomických tendencí v teritoriích různých řádů.

Compulsory literature:

FREY, B., STUTZER, A.2002. Happiness and Economics. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002. ISBN 0-6-91-06998-0. GIDDENS, A.Sociologie, 1999. 595 s. ISBN 80-7203-124-4. KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. 1. vyd. VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2006. 1 000 s. ISBN 80-248-1117-0. MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Karolinum, Praha. 1996, 124 s. ISBN 80-7184-270-2. MACHONIN, P., MLČOCH, L., SOJKA, M. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989. Karolinum, Praha. 2000, 273 s. ISBN 80-246-0119-2.

Recommended literature:

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. CASTELLS, M. Power of Identity. Oxford: Blackwell Publ. Inc. 2003. 412 s. ISBN: 1405107138. FLORIDA, R. Who´s your city? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life. New York: Basic Books, 2008, 374 s. ISBN 978-0-465-01809-3. GOTTDIENER, M., HUTCHINSON, R. The New Urban Sociology. McGraw- Hill 2000. ISBN: 0-07-289180-7. HAMPL, M. A KOL. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: UK, 1996. 394 s. ISBN 80-86746-02-X. HARVEY, D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell Publ. Inc. 1990. 412 s. ISBN: 0-631-16292-5. HENDL , J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. HUDEČKOVÁ, H., LOŠŤÁK, M. Sociologie I. Úvod do sociologie a sociologie venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2000. ISBN 80-213-0592-4. MUSIL, J. Sociologie soudobého města. Praha : Svoboda 1967. 320 s. SUCHÁČEK, J. Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách. Ostrava: VŠB –TU. 2005. 221 s. ISBN 80-248-0865-X. SUCHÁČEK, J. Teritorial development reconsidered. Ostrava: VŠB –TU. 2008. 189 s. ISBN 978-80-248-1876-4. WILKINSON, N. An introduction to behavioral economics. Palgrave Macmillan, London. 2007. 536 s. ISBN 9780230532595.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Space and Sociology • Introduction to Sociology • Sociology and space • Rural and Urban Sociology • sociology and economics • Basic approaches (qualitative versus quantitative) • space and time - the contents of the social processes 2 Changes in society in the context of historical development • restructuring and transformation processes • polarization 3 Regional structure of the CR • Structure features and phenomena in the context of population distribution • endogenous and exogenous factors of regional development • land management and its impact on regional development 4 Terms of organizations active in public life • body vs. space, spatial predestination • contextual links to the spatial arrangement 5 Alternative economic currents • institutional foundations of economics • economics of happiness • behavioral economics - and behaviorism behavioralismus system of values ​​and value Maps 6 Key Factors living • differentiated lifestyles • Sustainable development versus the current paradigm steady development of CR governance and autonomy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (45) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner