118-0424/01 – Ecological Aspects of Enterprices Decision- Making (EARP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this course, students will gain knowledge about applied ecologization methods of a company. Matters pertaining to the EIA Law, as well as the ERA and EA, will be introduced. Precautionary measures, including, ISO norms, eco-labeling, and use of an ecological management system will also be introduced

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Vychází ze znalosti a funkce péče o životní prostředí a podrobněji seznamuje s povinnostmi podniků při minimalizaci jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Zabývá se dále oceňováním vlivů podniků na prostředí a to formou Environmental Impakt Assesmentu Environmental Risk Assesmentu a Auditu. Předmět objasňuje dále problematiku jak postupovat v rámci podniku při zavádění EMS a EMAS, eco-labelingu, objasňuje prevenci znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod a důležitost norem ISO 9000 a ISO 14000 včetně jejich využití v podnikové praxi. Naznačuje způsoby předcházení ekologickým závadám a rizikovým situacím. Podává základní charakteristiku managementu podniku jako orgánu podnikatelského, ale i jako subjektu odpovídajícího za minimalizaci vlivu na prostředí.

Compulsory literature:

1. Nenadál, J. Moderní systém řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. 2. Polách, J., Smolík, D. Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému. Skriptum VŠB-TUO. Ostrava: Ekonomická fakulta, 1999. ISBN 80-7078-642-6. 3. Smolík, D. - Havelka, M.: Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. Skriptum VŠB-TU Ostrava. Ostrava: PHARE, 1996. 4. Národní program EMAS: www.ceu.cz 5. Zavádění EMAS-ISO 14001 v ČR: www.ceu.cz/2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu v anglickém jazyce

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.