118-0439/02 – Demography (DEMOGR)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course grants students basic knowledges of population reproduction. The main components of this process are natural increase and migration. Demographic studies present knowledges about population development and changes of the primary population structures (age composition, national and religion structure etc.). Student learns to use demographic indicators, gets acquainted with demographic situation in Czech Republic and in the world.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět demografie je určen všem zájemcům o odbornější poznávání demografických procesů. Poskytuje znalosti o populační reprodukci studujícím na vysokých školách nejen univerzitního směru, ale i organizacím různorodého aplikačního zaměření (např. pobočkám Českého statistického úřadu, pracovníkům na úrovni obecních, městských nebo okresních zastupitelství apod.). Studenti se seznámí s demografií jako vědním oborem, ověří si možnosti analytických postupů při práci s různorodými demosociálními ukazateli, kriticky posoudí úlohu vnějších vlivů na populační procesy a seznámí se s možnostmi populační teorie a politiky v celospolečenském systému. Konkrétními výsledky analýz vybraných jevů poslouží k získání reálné představy o stupni demografické rozvinutosti České republiky. Stěžejní kapitoly 3., 4. a 5. nabízejí zásadní poznatky o základních demografických strukturách a procesech, vysvětlují stav a vývoj reprodukčního chování našeho obyvatelstva. Analýzy na národní úrovni jsou v menším rozsahu doplněny o mezinárodní srovnání tak, aby základní demografické poznatky o trendech v naší společnosti našly přiměřenou odezvu při komparativních přístupech k okolnímu světovému demografickému prostředí.

Compulsory literature:

NEWEL, Colin. Methods and models in demography. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. ISNB 0-471-94729-6.

Recommended literature:

WOODS, Robert and Philip H. REES: Population Structures and Models. London: allen & Unwin, 1986. ISBN-13: 978-0043012000.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Místo demografie v procesu poznávání Seznámení s demografií jako vědním oborem, podněty osobností populačních a ekonomických věd, mezinárodní pozadí demografického zájmu 2. Demografické události a přístupy k jejich zjišťování Základní zdroje statistického popisu demografických událostí, sčítání lidu v České republice a mezinárodní censy 3. Základní prostředky demografické analýzy Obecná pravidla zpracování demografických dat, význam času v demografické analýze, struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 4. Analytické postupy při studiu demografické reprodukce Úmrtnost a nemocnost, proces plodnosti a její charakteristické znaky, sňatečnost a zánik manželství, celkové charakteristiky přirozené reprodukce, populační odhady a projekce 5. Širší podmíněnosti populačního vývoje Strukturální znaky obyvatelstva a jeho chování, prostorové znaky obyvatelstva a populační vývoj 6. Demografie zemí světa Populační teorie a populační politika, vývoj světové populace, postavení ČR v demografickém vývoji světa

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 85 3
        zápočtový test Written test 50  50 2
        projekt ze cvičení Semestral project 35  35
Mandatory attendence participation: Rozsah povinné účasti

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Winter
2013/2014 Winter
2012/2013 Winter