118-0443/01 – Regional and City Marketing (Regmarkk)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT637 Ing. Petra Daníšek Matušková
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Teaching methods

Lectures

Summary

Compulsory literature:

1. Asworth, G., Voogd, H. Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning. London: Belhaven Press, 1990. 2. Kotler, P., Haider, D., Rein, I. Marketing Places. London: Free Press. 2002.

Recommended literature:

1. Sucháček, J. Territorial Development Reconsidered. Ostrava: VŠB-TU, 2008.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

writing seminar work

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu. Cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu. Specifika M a R marketingu. Od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci. 2. Obecná východiska M a R marketingu. Fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu. Financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu. 3. Geneze hlavních proudů M a R marketingu. Vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích. Od fordismu k postfordismu. 4. Vznik a vývoj M a R marketingu v tranzitivních zemích. Specifika a odlišnosti od vyspělých zemí. Rámec aplikace M a R marketingu v ČR. 5. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů. Vnější a vnitřní prostředí měst a regionů. Informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace. 6. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí. Tržní postavení (positioning). Segmentace a cílové skupiny. 7. Aplikace marketingového mixu. Vymezení produktu měst a regionů. Kvalita produktu měst a regionů. Úloha cen, distribuce a materiálního prostředí. Význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství. 8. Média a města a regiony. Vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů. 9. Metody a techniky marketingu M a R. Metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R. Socioekonomický rámec používaných metod. 10. Komplexní teritoriální marketing. Základní elementy a charakteristické rysy. 11. Implementace marketingu M a R. Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R. 12. Případové studie a praxe marketingu M a R. Zavádění marketingu do řízení měst Moravskoslezského kraje (výsledky průzkumu). Marketing cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Konkrétní zjištění kladných a záporných prvků marketingu M a R.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Summer
2015/2016 Summer