118-0913/01 – Location of Economic Entities (LHS)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět se zaměřuje na pokročilou teorii a praxi přístupů k lokalizačnímu chování a rozhodování. Lokalizace hospodářských subjektů přitom vytváří základnu pro formování prostorových ekonomických struktur a není zde opomenut ani vývoj těchto prostorových struktur v čase. Tyto základní prostorové kategorie jsou posuzovány primárně z hlediska hospodářského, ale nejsou zde opomenuty ani jejich četné vazby na sociální a životní prostředí.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

DUNNING, J., LUNDAN, S. Multinational Enterprises and the Global Economy. Chltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. ISBN 978-84720-122-5 PHELPS, Nicholas. Interplaces. An Economic Geography of the Inter-urban and International Economies. Oxford University Press, 2017. ISBN13 (EAN): 9780199668229.

Recommended literature:

SOKOL, Martin. Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. Cheltenham: Edward Elgar. 2011. ISBN 978-1-84980-153-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

making seminar work ----

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Lokalizační rozhodování – tři základní přístupy k lokalizačnímu rozhodování a logika jejich vývoje. Hospodářské subjekty a role státu ve vývoji území. Hospodářský subjekt a jeho vazby na okolí. 2. Lokalizační faktory jejich vývoj a význam – specifická územní nabídka a poptávka po lokalizačních faktorech. Časoprostorová diferenciace a proměnlivost lokalizačních faktorů. Globalizace a glokalizace. 3. Úloha dopravních nákladů při lokalizaci - neoklasický přístup k lokalizaci. Cenový trychtýř a jeho možné varianty. Prostorový monopol a strategie, kterých může využít. 4. Behavioristické a behavioralistické koncepce lokalizace - podniková organizace a lokalizační rozhodování. Typy podnikových struktur a jejich chování. Geografie podnikových organizačních struktur a její význam. Velikost podniku a lokalizační rozhodování. 5. Strukturní koncepce lokalizace – časoprostorová komprese a distanciace. Měnící se význam místa. Rozvoj dopravních a informačních technologií. Prostorové aspekty post-fordistického paradigmatu sociálně-hospodářského vývoje. 6. Vybrané současné aspekty podnikové lokalizace – nový průmysl a regionální centra růstu. Podnikový networking a inovace. Význam institucí a rozvoj klastrů. Koncepce výrobkového cyklu, její prostorové dopady a interpretace v současných podmínkách. 7. Interakce lokalit - aglomerační efekty, jejich typologie a hospodářský význam. Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur. Mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářských aktivit. 8. Sídelní struktura a městské systémy - lokalizační rozhodování domácností. Alonsova koncepce a její komparace s reálnými městskými strukturami. Teorie centrálních míst a její současný význam, teorie městských systémů a její omezení, vývojové etapy měst. 9. Regiony a jejich diferenciace – pojem regionu z různých perspektiv. Diferenciace regionů. Regionalismus a regionalizace. Základní přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji a politice. Specifika místního a regionálního rozvoje ve střední a východní Evropě.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P0413D050001) Economy and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0413D050001) Economy and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0413D050001) Economy and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0413D050001) Economy and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.