118-0914/01 – Economy and Management (EAM)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC40 doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Oborový předmět Ekonomika a management je profilovým a průřezovým předmětem doktorského studijního programu Ekonomika a management. Zkouška z tohoto předmětu je znalostně orientována s důrazem na zpracování budoucí doktorské disertační práce. Cílem předmětu je získat a prokázat znalosti z vybraných oblastí a dále zpracovat a obhájit projekt, který se týká dílčích částí budoucí doktorské disertační práce. Náplň předmětu je rozdělena na tyto tematické oblasti: - Ekonomika hospodářského subjektu - Management - Marketing - Finanční management

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

GRANT, Robert M. Contemporary strategy analysis: text and cases. 9th ed. Chichester: Wiley, 2016. 776 s. ISBN 9781119120841. JACOBS, Roger a Richard Chase. Operations and Supply Chain Management. 3rd ed. London: McGraw-Hill/Irwin, 2012. 518 s. ISBN 978-0073525235. SYNEK, Miloslav a kol. Manažerská ekonomika. Páté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011.

Recommended literature:

AEORA, R. P., GRAHAM J. L. a M. C. Gilly. International Marketing. 15th ed. New York: Mc Craw Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-0-07-352994-3 OAKLAND, John S. Total quality management and operational excellence. 4th ed. London: Routledge, 2014. 530 s. ISBN 978-0-415-63550-9. VEBER, Jaromír a kol. Management. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

making seminar work ---

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Oborový předmět Ekonomika a management je profilovým a průřezovým předmětem doktorského studijního programu Ekonomika a management. Zkouška z tohoto předmětu je znalostně orientována s důrazem na zpracování budoucí doktorské disertační práce. Cílem předmětu je získat a prokázat znalosti z vybraných oblastí a dále zpracovat a obhájit projekt, který se týká dílčích částí budoucí doktorské disertační práce. Náplň předmětu je rozdělena na tyto tematické oblasti: - Ekonomika hospodářského subjektu - Management - Marketing - Finanční management

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P0413D050001) Economy and Management P Czech Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0413D050001) Economy and Management K Czech Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0413D050001) Economy and Management P Czech Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0413D050001) Economy and Management K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.