119-0015/01 – Business Contracts (.)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits7
Subject guarantorJUDr. Pavel SeverinSubject version guarantorJUDr. Pavel Severin
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

This subject provides detailed and deeper comment of creations, changes and expiry contracts with externalization for business praxis. It includes the comment of common form of law acts according to the civil code, the comment of relationship between civil code and commercial code in an area of business contracts and the comment of individual contracts types modified in the commercial code. This subject has to help for theoretic also for practice encompassment law problematic with doing of business contracts. Seminars are orientated for practice process by doing of business contracts.

Compulsory literature:

Severin, P., Kernbachová, M.: Obchodně závazkové vztahy, VŠB – TU, EkF 2003 Chalupa, R. - Štenglová, I. - Tomsa, M. a kol.: Obchod ní zákoník, Komentář, Praha,C.H.Beck 2002 – 7.vydání Pelikánová, I. - Plíva, S. - Přibyl, Z. a kol.: Obchodní právo – 2.díl. Aspi Publishung , Praha,Kodex Bohemia) s.r.o. 2003 Dědič, J. - Pauly, J. : Cenné papíry, Praha, C.H.Beck 1998, Pohl,T.: Vzory smluv podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech, Sagit 2001 Občanský zákoník Obchodní zákoník

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky - právní úkony, vztah občanského a obchodního zákoníku - pojem, předmět a subjekty obchodních závazkových vztahů, obecné otázky obchodních závazků, společná práva a závazky, právní důvody vzniku obch. závazků 2. Zásady uzavírání obchodních smluv - obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž 3. Zajištění obchodních závazků - Obecné zásady zajištění závazků, právní úprava zajišťovacích institutů ) zástavní a zadržovací právo, smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, uznání závazku a ostatní způsoby zajištění 4. Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze – podstata, předmět a účinky 5. Změna a zánik obchodních závazků - změna obsahu závazků, změna jejich subjektů, zánik závazků )splněním, dodatečnou nemožností plnění, započtením) 6. Kupní smlouva - podstatné náležitosti smlouvy – předmět, cena, fakultativní náležitosti smlouva, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, odpovědnost za vady zboží 7. Smlouva o dílo - podstatné náležitosti smlouvy – předmět, cena, fakultativní náležitosti smlouva, práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, odpovědnost za vady díla 8. Smlouva o prodeji podniku (části podniku), smlouva o nájmu podniku (části podniku) - podstatné náležitosti smlouvy, způsob určení ceny, práva a závazky přecházející na kupujícího, ručení prodávajícího 9. Smlouva o obstarání záležitosti - podstatné náležitosti smlouvy mandátní, zprostředkovatelské, komisionářské, o obchodním zastoupení 10. Smlouva uzavírané v přepravě - podstatné náležitosti smlouvy o přepravě věci, o provozu dopravního prostředku, o nájmu dopravního prostředku, smlouvy zasílatelské 11. Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.) - podstatné náležitosti smlouvy o úvěru 12. Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva 13. Smluvní vztahy v mezinárodním obchodním styku - právní úprava, obecné otázky, zvláštní ujednání v mezinárodních obchodních vztazích 14. Smlouvy týkající se cenných papírů - právní úprava, pojem, smlouvy o převodu cenných papírů Cvičení: Cvičení jsou zaměřeny zejména na vysvětlení a procvičení praktických postupů při uzavírání obchodních smluv včetně prezentace vzorových smluv. Požadavky na ukončení: Zápočet: 50% vypracování nejméně dvou typových smluv 50% písemný zápočtový test Zkouška: 100% ústní Literatura: 1. Dědič, J. – Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum 1994. 2. Eliáš, K.: Obchodní zákoník, Linde Praha a.s. 1998 3. Občanský zákoník – vybrané části 4. Obchodní zákoník 5. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb. 6. Zákon o cenných papírech 7. Další literatura bude upřesněna v průběhu výuky Cíl předmětu: Předmět se řadí do skupiny předmětů zaměřených na speciální právní oblast. Cílem je poskytnout studentovi, budoucímu ekonomovi, ucelené a nezbytné minimum znalostí o pracovněprávní problematice, se kterou se každý absolvent v praxi bude bezprostředně setkávat. Osnova předmětu: 1. Základní pojmy pracovního práva - pojem pracovního práva - předmět, prameny a systém - pracovněprávní skutečnosti, účastníci pracovněprávních vztahů 2. Vznik pracovního poměru - pracovní poměr - způsoby vzniku pracovního poměru - pracovní smlouva 3. Změna pracovního poměru - změny v obsahu pracovního poměru - změny na straně zaměstnavatele 4. Skončení pracovního poměru - způsoby skončení pracovního poměru - hromadné propouštění zaměstnavatele - neplatnost rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky 5. Pracovní doba - pojem - délka pracovní doby a její rozvržení - přesčasová a noční práce, pracovní pohotovost 6. Doba odpočinku - pojem - přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, týdenní odpočinek - svátky, dovolená na zotavenou 7. Mzda a plat - pojmy - funkce a formy mzdy - zásady poskytování mzdy podle zákona o mzdě - zásady poskytování platu podle zákona o platu 8. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli - prevence - principy právní úpravy - obecná odpovědnost zaměstnance za škodu - typy zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu - uplatnění nároků na odškodnění 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci - prevence - principy právní úpravy - obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu - typy zvláštní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu - uplatnění nároků na odškodnění 10. Pracovní kázeň. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče zaměstnavatele o zaměstnance - pojem pracovní kázeň - pracovní řád - pojem BOZP - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance na úseku BOZP - kontrola nad dodržováním BOZP - pojem a typy péče zaměstnavatele o zaměstnance 11. Zvláštní pracovní podmínky - zvláštní pracovní podmínky žen - zvláštní pracovní podmínky mladistvých 12. Pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vedlejší činnost - dohoda o pracovní činnosti - dohoda o provedení práce - vedlejší činnost 13. Kolektivní pracovněprávní vztahy - pojem, subjekty, druhy - tripartita - vztahy, jimiž se realizuje podíl zaměstnanců na tvorbě rozhodnutí zaměstnavatele 14. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva - kolektivní vyjednávání - kolektivní smlouva - kolektivní spor o uzavření kolektivní smlouvy - kolektivní spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner