119-0016/01 – Law ()

Gurantor departmentDepartment of LawCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorJUDr. Bohuslav Halfar
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BARL8 Mgr. Jiří Bártek
BEJ25 prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

To provide students basic information for their orientation in the legal order so that they are able to subordinate any legal problem that they meet with to the right legal field and find the appropriate legal norm. From the general point of view, the objective of this subject is to strengthen legal consciousness and create a basis for teaching of basic law subjects.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úloha státu a práva v tržní ekonomice, základní pojmy teorie práva - Zásahy státu do ekonomiky. Právo, právní normy, jejich platnost a působnost právních norem. Právní vztahy, jejich předpoklady a prvky. Prameny a systém práva. 2. Základy práva evropských společenství - Prameny práva EU. Základní zásady práva EU. Orgány Evropských společenství. Čtyři základní svobody ES. Společné politiky Společenství. Přidruženík ES. 3. Základy ústavního práva - Ústavní právo, jeho předmět a prameny. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. 4. Základy správního práva - Pojem, předmět a členění správního práva, prameny, normy a subjekty správního práva. Správní právo trestní. Správní řízení. 5. Základy finančního práva - Pojem a charakteristika finančního práva, systém finančního práva. Prameny finančního práva. Charakteristika subodvětví finančního práva. Charakteristika finančně právních vztahů. Subjekty finančního práva a finančně právních vztahů. 6. Základy trestního práva - Pojem a prameny trestního práva hmotného a procesního. Základy trestní odpovědnosti. Ukládání trestů a ochranných opatření. Charakteristika zvláštní části trestního zákona. Trestní řízení (pojem a účel, základní zásady). 7. Základy mezinárodního práva - Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva. Mezinárodní právo veřejné a jeho subjekty. Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu veřejném. Mezinárodní právo soukromé. 8. Základy práva mezinárodního obchodu - Státní regulace zahraničního obchodu v ČR. Mezinárodní obchod a unifikace smlouvy kupní, obchodních zvyklostí a výkladových pravidel. Přepravní smlouvy v mezinárodním obchodě. 9. Základy sociálního zabezpečení - Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení a pojem sociálního zabezpečení. Subjekty právních vztahů. Systém sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění (účel, dávky, prameny pr. úpravy). Důchodové pojištění (účel, dávky, prameny pr. úpravy). Státní sociální podpora (účel dávky, prameny pr. úpravy). Sociální pomoc (účel, oblasti sociální pomoci, prameny pr. úpravy). 10. Základy občanského práva I. - Pojem, předmět, systém a prameny občanského práva. Subjekty práv a povinností a zastupování osob v občanském právu. Věci jako objekty práv a povinností. Právní skutečnosti. Občansko právní vztahy, ochrana subjektivních práv. Působení času a jeho vliv na vznik a zánik práva. 11. Základy občanského práva II. - Věcné práva. Soustava věcných práv, jejich znaky. Vlastnické právo. Zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena. Závazky, vznik, změna, zánik a zajištění závazků, jednotlivé typy závazků. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za bezdůvodné obohacení. 12. Základy rodinného a dědického práva - Problematika právní úpravy manželství, mateřství, otcovství, vyřizovací povinnosti, osvojení, náhradní péče o dítě, poručenství a opatrovnictví. Dědické právo. Dědická posloupnost, dědění ze závěti, dědění ze zákona, nabytí dědictví. 13. Základy obchodního práva I. - Pojem, předmět a prameny obchodního práva. Subjekty obchodního práva. 14. Základy obchodního práva II. - Charakteristika práva firemního, společenstevního, závazkového, soutěžního, konkurzního a práva cenných papírů. 15. Základy práva duševního vlastnictví - Práva k nehmotným statkům (předmět, dělení). Autorská práva a práva příbuzná. Průmyslová práva. Mezinárodněprávní aspekty ochrany nehmotných práv. 16. Základy pracovního práva - Pojem, předmět, prameny pracovního práva. Účastníci a obsah pracovně právních vztahů. Vznik, změna a skončení pracovního poměru. 17. Základy procesního práva veřejného i soudního - Civilní proces a jeho zásady. Účastníci řízení a jejich procesní úkony. Řízení sporné a nesporné, dokazování, rozhodnutí. Opravné prostředky. Výkon rozhodnutí. 18. Základy organizace soudnictví a veřejné správy I. - Organizace soudnictví a organizace veřejné správy v ČR – pojem, prameny právní úpravy. Vzájemný vztah soudnictví a veřejné správy, základní rozdíly. Soustava soudů – druhy soudů, jejich uspořádání, hlavní zásady jejich činnosti. Soustava státních zastupitelství – druhy státních zastupitelství, jejich uspořádání, hlavní zásady jejich činnosti. 19. Základy organizace soudnictví a veřejné správy II. - Uspořádání veřejné správy – kritéria členění, základní rysy územní samosprávy. Postavení soudců a státních zástupců. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. 20. + 21. Aktuální téma

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.