119-0016/01 – Právo ()

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuJUDr. Bohuslav Halfar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BARL8 Mgr. Jiří Bártek
BEJ25 prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poskytnout studentům základní poznatky pro jejich orientaci v právním řádu tak, aby tento byl při každém kontaktu s právním problémem schopen tento zařadit pod příslušnou právní oblast a věděl, který právní předpis ho upravuje. Předmět z obecného pohledu slouží k rozšíření všeobecných znalostí, posílení právního vědomí a vytváří základnu pro výuku základních předmětů z oblasti práva.

Povinná literatura:

1. Halfar, B. a kol.: Právo, 2. vydání, VŠB - TU Ostrava 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha státu a práva v tržní ekonomice, základní pojmy teorie práva - Zásahy státu do ekonomiky. Právo, právní normy, jejich platnost a působnost právních norem. Právní vztahy, jejich předpoklady a prvky. Prameny a systém práva. 2. Základy práva evropských společenství - Prameny práva EU. Základní zásady práva EU. Orgány Evropských společenství. Čtyři základní svobody ES. Společné politiky Společenství. Přidruženík ES. 3. Základy ústavního práva - Ústavní právo, jeho předmět a prameny. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. 4. Základy správního práva - Pojem, předmět a členění správního práva, prameny, normy a subjekty správního práva. Správní právo trestní. Správní řízení. 5. Základy finančního práva - Pojem a charakteristika finančního práva, systém finančního práva. Prameny finančního práva. Charakteristika subodvětví finančního práva. Charakteristika finančně právních vztahů. Subjekty finančního práva a finančně právních vztahů. 6. Základy trestního práva - Pojem a prameny trestního práva hmotného a procesního. Základy trestní odpovědnosti. Ukládání trestů a ochranných opatření. Charakteristika zvláštní části trestního zákona. Trestní řízení (pojem a účel, základní zásady). 7. Základy mezinárodního práva - Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva. Mezinárodní právo veřejné a jeho subjekty. Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu veřejném. Mezinárodní právo soukromé. 8. Základy práva mezinárodního obchodu - Státní regulace zahraničního obchodu v ČR. Mezinárodní obchod a unifikace smlouvy kupní, obchodních zvyklostí a výkladových pravidel. Přepravní smlouvy v mezinárodním obchodě. 9. Základy sociálního zabezpečení - Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení a pojem sociálního zabezpečení. Subjekty právních vztahů. Systém sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění (účel, dávky, prameny pr. úpravy). Důchodové pojištění (účel, dávky, prameny pr. úpravy). Státní sociální podpora (účel dávky, prameny pr. úpravy). Sociální pomoc (účel, oblasti sociální pomoci, prameny pr. úpravy). 10. Základy občanského práva I. - Pojem, předmět, systém a prameny občanského práva. Subjekty práv a povinností a zastupování osob v občanském právu. Věci jako objekty práv a povinností. Právní skutečnosti. Občansko právní vztahy, ochrana subjektivních práv. Působení času a jeho vliv na vznik a zánik práva. 11. Základy občanského práva II. - Věcné práva. Soustava věcných práv, jejich znaky. Vlastnické právo. Zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena. Závazky, vznik, změna, zánik a zajištění závazků, jednotlivé typy závazků. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za bezdůvodné obohacení. 12. Základy rodinného a dědického práva - Problematika právní úpravy manželství, mateřství, otcovství, vyřizovací povinnosti, osvojení, náhradní péče o dítě, poručenství a opatrovnictví. Dědické právo. Dědická posloupnost, dědění ze závěti, dědění ze zákona, nabytí dědictví. 13. Základy obchodního práva I. - Pojem, předmět a prameny obchodního práva. Subjekty obchodního práva. 14. Základy obchodního práva II. - Charakteristika práva firemního, společenstevního, závazkového, soutěžního, konkurzního a práva cenných papírů. 15. Základy práva duševního vlastnictví - Práva k nehmotným statkům (předmět, dělení). Autorská práva a práva příbuzná. Průmyslová práva. Mezinárodněprávní aspekty ochrany nehmotných práv. 16. Základy pracovního práva - Pojem, předmět, prameny pracovního práva. Účastníci a obsah pracovně právních vztahů. Vznik, změna a skončení pracovního poměru. 17. Základy procesního práva veřejného i soudního - Civilní proces a jeho zásady. Účastníci řízení a jejich procesní úkony. Řízení sporné a nesporné, dokazování, rozhodnutí. Opravné prostředky. Výkon rozhodnutí. 18. Základy organizace soudnictví a veřejné správy I. - Organizace soudnictví a organizace veřejné správy v ČR – pojem, prameny právní úpravy. Vzájemný vztah soudnictví a veřejné správy, základní rozdíly. Soustava soudů – druhy soudů, jejich uspořádání, hlavní zásady jejich činnosti. Soustava státních zastupitelství – druhy státních zastupitelství, jejich uspořádání, hlavní zásady jejich činnosti. 19. Základy organizace soudnictví a veřejné správy II. - Uspořádání veřejné správy – kritéria členění, základní rysy územní samosprávy. Postavení soudců a státních zástupců. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy. 20. + 21. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.