119-0017/01 – Commercial Law (.)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BARL8 Mgr. Jiří Bártek
BEJ25 prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
BRA21 JUDr. Libuše Bradnová
GOD20 Mgr. Pavel Godický
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

The subject is crucial as to the profile of graduates of the faculty and as to the subject matter. The tuition will give the students basic orientation in the legal field of business law they will meet with as managing and executive workers in everyday practice. The tuition shall provide information on law with focus on its practical application.

Compulsory literature:

Bejček,J.,Godický,P.,Kernbachová,M.: Základy obchodního práva pro ekonomy, 2. vydání, Ostrava 2003

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Pojem obchodního práva a přehled o jeho základních institutech Předmět a prameny obchodního práva, obchodní firma, pojem podniku, jednání za podnikatele 2. Osobní obchodní společnosti Obecná charakteristika osobních společností. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Postavení společníků. Majetkové otázky. 3. Kapitálové obchodní společnosti Obecná charakteristika kapitálových společností. Pojem obchodního podílu a dispozice s obchodním podílem. Společnost s ručením omezeným. 4. Akciová společnost Pojem akcie. Druhy akcií. Základní kapitál, jeho snižování a zvyšování. Orgány akciové společnosti. 5. Podmínky podnikání zahraničních subjektů v ČR Principy právní úpravy, zásada stejného zacházení. Ochrana investic v ČR. Jednotlivé formy účasti zahraničních subjektů na podnikání v ČR. 6. Obecná ustanovení o obchodních závazcích Pojem závazku. Vztah občanského a obchodního zákoníku. Právní úprava procesu kontraktace. 7. Smluvní typy Pojmenovaná smlouva a inominátní kontrakt. Katalog smluvních typů v režimu obchodního i občanského zákoníku. Obchodní podmínky. 8. Zajišťovací instituty Druhy právního zajištění závazků a kritéria volby způsobu zajištění. Zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuta, uznání dluhu, ručení, bankovní záruka. 9. Změna a zánik závazků Změny závazků v subjektech, předmětu, obsahu. Postoupení pohledávky a převzetí dluhu. Zánik závazku se splněním povinnosti a bez splnění povinnosti. Obecná úprava splnění závazku. Odstoupení od smlouvy. 10. Hospodářská soutěž Pojem a podstata hospodářské soutěže. Veřejnoprávní a soukromoprávní větev soutěžního práva. Základní skutkové podstaty protikartelového práva a práva proti nekalé soutěži. 11. Konkurs a vyrovnání Základy úpadkového (insolvenčního) práva. Pojem úpadce, konkursní podstaty. Pravomoci a oprávnění správce konkursní podstaty, věřitelského výboru. Účinky prohlášení konkursu soudem. Vyrovnání. 12. Živnostenské podnikání Pojem živnosti a živnostníka. Druhy živností. Živnostenské úřady a jejich pravomoci.Živnostenské podnikání v právní úpravě. 13. Soudní a mimosoudní rozhodování obchodních sporů Organizace soudní soustavy. Základy Občanského soudního řádu. Průběh řízení nalézacího a vykonávacího. Opravné prostředky. Mimosoudní způsoby rozhodování sporů. Rozhodčí řízení. 14. Průmyslová práva Základy práva autorského a práv průmyslových. Právo na označení. Ochranné známky. Průmyslové a užitné vzory.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 15  0
                Written exam Written test 30  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner