119-0019/01 – Administration Law (SpP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantorMgr. Milan GrygaSubject version guarantorMgr. Milan Gryga
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY08 Mgr. Milan Gryga
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To present students a widespread, not codified section of our legal system, which provides rights and duties of natural and legal persons in public administration, mainly to explain basic terms of that law in general, explain legal adaptation of all parts of public administration, including law of administration proceedings, the problematic of proceedings by administrative bodies, as well as the system of state administration bodies, the relationship between state and local administration, including the control system and essentials of punitive part of administration law.

Teaching methods

Lectures

Summary

To present students a widespread, not codified section of our legal system, which provides rights and duties of natural and legal persons in public administration, mainly to explain basic terms of that law in general, explain legal adaptation of all parts of public administration, including law of administration proceedings, the problematic of proceedings by administrative bodies, as well as the system of state administration bodies, the relationship between state and local administration, including the control system and essentials of punitive part of administration law.

Compulsory literature:

Bártek,J.: Základy správního práva pro ekonomy-skripta, Ekonomická fakulta VŠB –TU Ostrava,2004 Bradnová,L.: Správní právo – vybrané úseky veřejné správy Doporučená: Hendrych: Správní právo hmotné ,C.H.Beck,2003 Ondruš: Správní řád, Linde 2005

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Pojem správního práva a jeho charakteristika jako právního odvětví - Systém správního práva a vztahy správního práva k jiným právním odvětvím. Veřejná správa, charakteristika státní správy a samosprávy. Prameny a normy správního práva. Subjekty správního práva a správně právní vztahy. 2. Organizace veřejné správy - Charakteristika systémů organizace veřejné správy. Ústřední orgány státní správy, jejich soustava, ústřední správa a územní správa. Zájmová samospráva. Obecní zřízení, krajská zřízení. Okresní úřad. 3. Činnost veřejné správy a jejich kontrola - Funkce veřejné správy, metody působení. Právní formy realizace veřejné správy (správní akty). Systém a způsoby kontroly veřejné správy. 4. Odpovědnost státu a územních samosprávných celku za škodu. Veřejný ochránce práv. - Podmínky odpovědnosti. Nezákonné rozhodnutí. Nesprávný úřední postup. Způsob a rozsah náhrady škody. Působnost ochránce. Činnost ochránce. 5. Správní řízení I. - Procesně právní problematika ve veřejné správě. Zásady správního řízení, správní řád. Subjekty správního řízení. Průběh správního řízení, zahájení řízení, vlastní jednání, zjišťování podkladů pro rozhodnutí. 6. Správní řízení II. - Správní rozhodnutí a jeho náležitosti. Přezkoumávání rozhodnutí. Výkon správního rozhodnutí. Správní poplatky. 7. Správní soudnictví - Pojem správního soudnictví. Správní soudnictví v občanském soudním řádu. Rozhodování o žalobách. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. 8. Úvod do správního práva trestního - Základní charakteristika správního práva trestního. Správně právní odpovědnost za přestupky, pojem přestupku. Zákonné znaky přestupku. Jednotlivé skupiny přestupků. Zásady řízení o přestupcích a příslušnost k řízení o přestupcích. Sankce za přestupky. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty. 9. Správa stavební, stavební řízení - Organizace stavební správy a její členění. Územní plánování, územní řízení. Stavební řízení. Kolaudační řízení a povolení. Odstraňování staveb. Problematika vyvlastnění. Správní delikty proti stavebnímu řádu. 10. Vnitřní správa - Pojem vnitřní správa. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva. Archivnictví. Právo sdružovací a shromažďovací. Další oblasti vnitřní správy. 11. Živnostenská správa. Správa obchodu. - Organizace živnostenské správy a její výkon. Subjekty živnostenského podnikání. Vznik živnostenského oprávnění, jeho změna a zánik. Živnostenský rejstřík. Neoprávněné podnikání, sankce. Ochrana spotřebitele. Česká obchodní inspekce. 12. Správa na úseku katastru nemovitosti - Právní úprava na úseku katastru nemovitosti. Soustava zeměměřičských a katastrálních orgánů. Charakteristika katastru nemovitosti. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Porušení pořádku na úseku katastru nemovitosti. 13 + 14. Vybrané úseky veřejné správy - Správa školství a kultury. Správa dopravy a telekomunikací. Správa na úseku životního prostředí, správa přírody a krajiny. Správa zaměstnanosti. Konfesní správa apod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (03) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner