119-0020/01 – Financial Law ()

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Subject version guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject acquaints the students of our faculty with the basement financial law regulation in the Czech Republic. The students would be able to orientate in the problems of financial law and also in the binding for the other branches of our legal regulations.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecně teoretický úvod do finančního práva I. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu. Předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva. Materiální a formální prameny finančního práva. Finančně právní normy. 2. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. Subjekty finančního práva. Finančně právní vztahy 3. Měnové právo I Úvod do nefiskální části finančního práva, pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva, peněžní jednotka, emise platidel 4. Měnové právo II Regulace nuceného oběhu, bezhotovostní platební styk. Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5. Devizové právo I Pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva. Základní pojmy a instituty, systém devizových povinností. 6. Devizové právo II Směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina 7. Veřejné bankovní právo Pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva. Vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa. 8. Veřejné pojišťovnické právo Pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva. Vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu. Vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna, další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami, pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví. 9. Rozpočtové právo I. Úvod do fiskální části finančního práva. Pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva. Rozpočtová soustava ČR. Státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu. Národní fond. 10. Rozpočtové právo II. Právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 11. Berní právo a celní právo Pojem a postavení berního práva a celního práva v systému finančního práva. Právní regulace soustavy daní, poplatků a cla. 12. Finanční právo procesní Finanční správa, proces, řízení. Daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva. 13. Finanční právo trestní Odpovědnost za porušení finančně právních předpisů, správní a trestní. 14. Aktuální téma

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner