119-0024/01 – Základy civilního procesu ()

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuJUDr. Vladimír MikušekGarant verze předmětuJUDr. Vladimír Mikušek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK31 JUDr. Vladimír Mikušek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahové zaměření předmětu: Předmět doplňuje výuku hmotněprávních partií soukromého práva (právo občanské, obchodní, pracovní) seznámením posluchačů s procesní stránkou, tj.uplatňováním či bráněním práva před soudy a obdobnými orgány. Nabude tak pohledu do struktury těchto orgánů i do jejich fungování v celém průběhu nalézacího, opravného i vykonávacího řízení. Předmět má za cíl orientovat ekonoma tak, aby byl s to aktivně spolupracovat s právníkem, jednajícím za právnickou (resp. i fyzickou) osobu před procesním forem.

Povinná literatura:

1. Bureš,J.-Drápal,L.: Občanský soudní řád - Komentář, C. Beck, Pha, 1994,882 s a další vydání 2. Rubeš, J., Winterová, A.: Občanský soudní řád a předpisy souvisící, Linde, Praha 1993 3. Schelleová, I.: Občanské právo procesní, MU, Brno 1995 4. Zoulík, F.:Soudy a soudnictví. Praha 1995 5. Sbírka zákonů

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do předmětu - Právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní, jeho prameny, druhy, zásady. 2. Soudy a soudci - Ústavní záruky výkonu soudnictví, soudci, jejich ustanovování, jmenování a právní postavení, další personál soudů, soustava obecných soudů, ústavní soud a řízení před ním. 3. Osoby zúčastněné v civilním procesu - Státní zástupci, notáři, advokáti, soudní znalci a tlumočníci, správcové konkursní podstaty, jiné osoby zúčastněné na civilním procesu, účastníci řízení, jejich způsobilost, soudní dokumentace. 4. Subjekty civilního řízení a jejich procesní úkony - soud, jeho pravomoc, příslušnost a její trvání, delegace, prorogace, atrakce, účastníci a jejich procesní a hmotně-právní legitimace, signatura a pluralita, přistoupení a záměna, procení nástupnictví, procesní podmínky a prejudicielní otázky. 5. Činnost soudu před zahájením řízení - Smírčí řízení a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, předběžná opatření, zajištění důkazů. 6. Řízení na prvním místě - Sporné řízení, jeho předmět a zahájení, dispoziční úkony účastníku, druhy žalob a petitů, průběh řízení, jednání, rozkazní řízení, překážky postupu řízení a jeho přerušení a zastavení, nesporná řízení. 7. Dokazování - poznání a dokazování, břemeno tvrzení a důkazní břemeno, navrhování a opatřování důkazů, jejich provádění a hodnocení, důkazní prostředky a jejich jednotlivé druhy. 8. Soudní rozhodnutí a náklady řízení - Podstata rozhodnutí, jeho druhy a formy; předmět, podklad a části rozhodnutí fáze soudního rozhodování, soudní smír, vázanost rozhodnutím, jeho právní moc a vykonatelnost. - Náklady řízení a jejich náhrada, soudní poplatky a osvobození od nich. 9. Řádný opravný prostředek – odvolání - Apelační, kasační a revizní systém, přístupnost a včasnost odvolání, jeho náležitosti, suspenzivní a devolutivní účinek, rozsah přezkumu, úkony soudu I. Stupně, řízení u odvolacího soudu. 10. Mimořádné opravné prostředky - Obnova řízení, její charakteristika, přístupnost, předmět, okruh důvodů, lhůty, řízení o obnově a řízení obnovené; dovolání, jeho charakteristika, přípustnost, důvody, průběh dovolacího řízení, zmatečnostní žaloby. 11. Správní soudnictví - Jeho podstata a vztah k civilnímu procesu, rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. 12. Rozhodčí řízení - Právní úprava a její vývoj a prameny, rozhodci, účastníci, rozhodčí nález, jeho uznání a výkon. 13. Exekuční řízení - Charakteristika, skupiny a druhy, způsoby exekuce, činnost soudu před jejím nařízením, předpoklady pro exekuci (procesní podmínky, exekuční titul, věcná legitimace, vykonatelnost); průběh exekučního řízení (nařízení, odklad, zastavení, skončení exekuce a její náklady), ochrana povinného a třetích osob, prohlášení o majetku. 14. Jednotlivé typy exekucí - Srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, soudcovské zástavní právo, uspokojení práv na nepeněžitá plnění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku