119-0024/02 – Introduction to Civil Procedure ()

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantorJUDr. Vladimír MikušekSubject version guarantorJUDr. Vladimír Mikušek
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK31 JUDr. Vladimír Mikušek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject complements teaching of substantive part of private law (civil, business and labour law), introduces attendants to procedural law, i.e. claiming and protecting law before the court and similar authorities. Students get into the structure authorities in all course of discovery, appellate and execute proceedings. Aim of the subject is to force an economist to be able to cooperate active with a lawyer-substituting corporation (individuals) before the forum.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Úvod do předmětu - Právo veřejné a soukromé, hmotné a procesní, jeho prameny, druhy, zásady. 2. Soudy a soudci - Ústavní záruky výkonu soudnictví, soudci, jejich ustanovování, jmenování a právní postavení, další personál soudů, soustava obecných soudů, ústavní soud a řízení před ním. 3. Osoby zúčastněné v civilním procesu - Státní zástupci, notáři, advokáti, soudní znalci a tlumočníci, správcové konkursní podstaty, jiné osoby zúčastněné na civilním procesu, účastníci řízení, jejich způsobilost, soudní dokumentace. 4. Subjekty civilního řízení a jejich procesní úkony - soud, jeho pravomoc, příslušnost a její trvání, delegace, prorogace, atrakce, účastníci a jejich procesní a hmotně-právní legitimace, signatura a pluralita, přistoupení a záměna, procení nástupnictví, procesní podmínky a prejudicielní otázky. 5. Činnost soudu před zahájením řízení - Smírčí řízení a řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů, předběžná opatření, zajištění důkazů. 6. Řízení na prvním místě - Sporné řízení, jeho předmět a zahájení, dispoziční úkony účastníku, druhy žalob a petitů, průběh řízení, jednání, rozkazní řízení, překážky postupu řízení a jeho přerušení a zastavení, nesporná řízení. 7. Dokazování - poznání a dokazování, břemeno tvrzení a důkazní břemeno, navrhování a opatřování důkazů, jejich provádění a hodnocení, důkazní prostředky a jejich jednotlivé druhy. 8. Soudní rozhodnutí a náklady řízení - Podstata rozhodnutí, jeho druhy a formy; předmět, podklad a části rozhodnutí fáze soudního rozhodování, soudní smír, vázanost rozhodnutím, jeho právní moc a vykonatelnost. - Náklady řízení a jejich náhrada, soudní poplatky a osvobození od nich. 9. Řádný opravný prostředek – odvolání - Apelační, kasační a revizní systém, přístupnost a včasnost odvolání, jeho náležitosti, suspenzivní a devolutivní účinek, rozsah přezkumu, úkony soudu I. Stupně, řízení u odvolacího soudu. 10. Mimořádné opravné prostředky - Obnova řízení, její charakteristika, přístupnost, předmět, okruh důvodů, lhůty, řízení o obnově a řízení obnovené; dovolání, jeho charakteristika, přípustnost, důvody, průběh dovolacího řízení, zmatečnostní žaloby. 11. Správní soudnictví - Jeho podstata a vztah k civilnímu procesu, rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů, rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. 12. Rozhodčí řízení - Právní úprava a její vývoj a prameny, rozhodci, účastníci, rozhodčí nález, jeho uznání a výkon. 13. Exekuční řízení - Charakteristika, skupiny a druhy, způsoby exekuce, činnost soudu před jejím nařízením, předpoklady pro exekuci (procesní podmínky, exekuční titul, věcná legitimace, vykonatelnost); průběh exekučního řízení (nařízení, odklad, zastavení, skončení exekuce a její náklady), ochrana povinného a třetích osob, prohlášení o majetku. 14. Jednotlivé typy exekucí - Srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, soudcovské zástavní právo, uspokojení práv na nepeněžitá plnění.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner