119-0301/02 – Obchodní právo (OP)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětudoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
GRY08 Mgr. Milan Gryga
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MAS0001 JUDr. Hana Masaříková
LUK0001 Anonymizovaná Osoba
PTA04 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
SIL0034 doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá: - základní orientaci v oblasti obchodněprávní regulace - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv, obchodních korporací, hospodářské soutěže a cenných papírů - přehled o pramenech obchodního práva a jejich systému - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zacílen na získání nejzákladnějšího přehledu v oblasti obchodního práva. Zahrnuje zejména postavení podnikatele a základní pojmy s tím spojené, úpravu obchodních společností a obchodního rejstříku, obchodní smlouvy, ale i základy soutěžního práva a práva cenných papírů a základy procesní úpravy obchodních sporů a insolvence.

Povinná literatura:

- přednášky + studijní materiály k přednáškám v LMS - skripta Šilhán, J., Czudek, D. Obchodní právo pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TUO - nový občanský zákoník (NOZ) - zák. č. 89/2012 Sb. (pouze § 1-25, § 118-217, § 419-528, §545-654, § 1721-3079) - zákon o obchodních korporacích (ZOK) - zák. č. 90/2012 Sb. (zejména § 1-463)

Doporučená literatura:

rozšiřující literatura: Nástin obchodního práva (Ondrejová a kol.) Brno: MU, 2014 Bejček a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. C.H.BECK, 2014. Pokorná/Holejšovský/Lasák/Pekárek a kol. Obchodní společnosti a družstva. C.H.BECK, 2014. Bejček/Šilhán a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. C.H.BECK, 2015. Kotásek/Pihera/Pokorná/Vítek. Právo cenných papírů. C.H.BECK, 2013 Chalupecká/Lavický/Juřena/Lebeda. Insolvenční právo v teorii a praxi. Brno: MU, 2012. detailní komentáře k zákonům: Lavický a kol. Občanský zákoník I. Obecná část. C.H.BECK, 2014. Hulmák a kol. Občanský zákoník V a VI. Závazkové právo. C.H.BECK, 2014. Lasák/Pokorná/Čáp/Doležil: Zákon o obchodních korporacích. Wolters Kluwer. 2014 Bělohlávek a kol.: Zákon o obchodních korporacích. Nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 další právní předpisy: Insolvenční zákon Zákon směnečný a šekový Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1.Pojem obchodního práva a přehled o jeho základních institutech Předmět a prameny obchodního práva, obchodní firma, pojem podniku, jednání za podnikatele 2. Osobní obchodní společnosti Obecná charakteristika osobních společností. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Postavení společníků. Majetkové otázky. 3. Kapitálové obchodní společnosti Obecná charakteristika kapitálových společností. Pojem obchodního podílu a dispozice s obchodním podílem. Společnost s ručením omezeným. 4. Akciová společnost Pojem akcie. Druhy akcií. Základní kapitál, jeho snižování a zvyšování. Orgány akciové společnosti. 5. Podmínky podnikání zahraničních subjektů v ČR Principy právní úpravy, zásada stejného zacházení. Ochrana investic v ČR. Jednotlivé formy účasti zahraničních subjektů na podnikání v ČR. 6. Obecná ustanovení o obchodních závazcích Pojem závazku. Vztah občanského a obchodního zákoníku. Právní úprava procesu kontraktace. 7. Smluvní typy Pojmenovaná smlouva a inominátní kontrakt. Katalog smluvních typů v režimu obchodního i občanského zákoníku. Obchodní podmínky. 8. Zajišťovací instituty Druhy právního zajištění závazků a kritéria volby způsobu zajištění. Zástavní právo, zadržovací právo, smluvní pokuta, uznání dluhu, ručení, bankovní záruka. 9. Změna a zánik závazků Změny závazků v subjektech, předmětu, obsahu. Postoupení pohledávky a převzetí dluhu. Zánik závazku se splněním povinnosti a bez splnění povinnosti. Obecná úprava splnění závazku. Odstoupení od smlouvy. 10. Hospodářská soutěž Pojem a podstata hospodářské soutěže. Veřejnoprávní a soukromoprávní větev soutěžního práva. Základní skutkové podstaty protikartelového práva a práva proti nekalé soutěži. 11. Konkurs a vyrovnání Základy úpadkového (insolvenčního) práva. Pojem úpadce, konkursní podstaty. Pravomoci a oprávnění správce konkursní podstaty, věřitelského výboru. Účinky prohlášení konkursu soudem. Vyrovnání. 12. Živnostenské podnikání Pojem živnosti a živnostníka. Druhy živností. Živnostenské úřady a jejich pravomoci.Živnostenské podnikání v právní úpravě. 13. Soudní a mimosoudní rozhodování obchodních sporů Organizace soudní soustavy. Základy Občanského soudního řádu. Průběh řízení nalézacího a vykonávacího. Opravné prostředky. Mimosoudní způsoby rozhodování sporů. Rozhodčí řízení. 14. Obchodní rejstřík , sbírka listin obchodního rejstříku, vedení obchodního rejstříku, řízení ve věci zápisů do obchodního rejstříku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku