119-0303/04 – Právní předpisy v ekonomice (PPE)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: V rámci předmětu právní předpisy v ekonomice budou studenti schopni: - popsat české právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Na přednáškách tohoto předmětu se studenti naučí orientovat v základní právní úpravě ekonomiky a podnikání. V úvodu se seznámí se strukturou práva a základními teoretickými pojmy, zdroji, ze kterých se dají čerpat právní informace, aby se poté orientovali v pozitivní právní úpravě. S tou jsou seznámeni na dalších přednáškách. Přednášky nekopírují strukturu práva, ale věnují se spíše oblastem ekonomie a podnikání, ke kterým přiřazují komplexní právní úpravu.

Povinná literatura:

Gerloch, A. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1. Kindl, M.: Nový občanský zákoník: problémy a úskalí. Aleš Čeněk, Plzeň, 2014. ISBN 978-80-7380-516-6. Kozieł, M.: Právní předpisy v podnikání. VŠB-TU, Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3606-5. Právní předpisy uvedené na přednáškách.

Doporučená literatura:

Bejček, J. a kol. Kurs obchodního práva: Obchodní závazky. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-337-0. Eliáš, K. a kol. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. C.H.Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-048-5. Eliáš, K. a kol. Kurs obchodního práva: Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2007, ISBN 978-80-7179-583-4. Fiala, J. a kol. Občanské právo hmotné. 2. upr. vydání. Aleš Čeněk, Plzeň, 2009. ISBN 978-80-7380-228-8. Filip, J. Ústavní právo České republiky. 4. opr. a dopl. vydání. Masarykova univerzita, Brno, 2003. ISBN 80-210-3254-5. Hulva, T. Ochrana spotřebitele. ASPI, Praha, 2005. ISBN 80-7357-064-5. Kotásek, J. a kol. Kurs obchodního práva: Právo cenných papírů. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7179-454-7. Šavelka, J. a kol. Právní informační systémy. Tribun EU, Brno, 2011. ISBN 978-80-7399-248-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém a struktura práva právo veřejné a soukromé právní odvětví, právní instituty právo hmotné a procesní prameny práva, právní předpisy, kodexy 2. Právní předpisy ústavního práva Ústava, Listina základních práv a svobod ústavní zákony, zákony ústavního práva legislativní proces, Sbírka zákonů časová působnost právních předpisů citace právních předpisů 3. Elektronické zdroje právních informací právní informační systémy právní informace na Internetu právní úprava poskytování informací 4. Subjekty a formy podnikání právní úprava fyzických a právnických osob právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům právní formy PO formy podnikání 5. Právní úprava vztahů s nemovitostmi vlastnictví a jeho převody katastr nemovitostí byty, nebytové prostory, bytové a nebytové jednotky nájem bytů a nebytových prostor podnik vyvlastnění 6. Právní předpisy v oblasti práv k tzv. nehmotným statkům předpisy autorského práva předpisy průmyslových práv - ochranná známka, vynálezy, apod. 7. Právní předpisy ochrany spotřebitele veřejnoprávní předpisy ochrany spotřebitele soukromoprávní předpisy ochrany spotřebitele 8. Právní úprava cenných papírů a kapitálového trhu cenné papíry – směnky, akcie, dluhopisy, šeky, atd. kapitálový trh, kolektivní investování 9. Procesní právo správní proces finanční proces soudní proces civilní alternativní civilní proces soudní proces správní trestní proces ústavní proces řízení u Evropského soudu pro lidská práva řízení u Soudního dvora Evropské unie 10. Právní úprava daní a rozpočtů rozpočtová pravidla státní rozpočet, místní rozpočty majetek ČR daně poplatky – soudní, správní, místní 11. Právní úprava finančních služeb bankovnictví pojišťovnictví platební styk účetnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Zápočtová písemka Písemka 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku