119-0303/07 – Právní předpisy v ekonomice (PPE)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: V rámci předmětu právní předpisy v ekonomice budou studenti schopni: - popsat české právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Na přednáškách tohoto předmětu se studenti naučí orientovat v základní právní úpravě ekonomiky a podnikání. V úvodu se seznámí se strukturou práva a základními teoretickými pojmy, zdroji, ze kterých se dají čerpat právní informace, aby se poté orientovali v pozitivní právní úpravě. S tou jsou seznámeni na dalších přednáškách. Přednášky nekopírují strukturu práva, ale věnují se spíše oblastem ekonomie a podnikání, ke kterým přiřazují komplexní právní úpravu.

Povinná literatura:

Gerloch, A. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1. Kindl, M.: Nový občanský zákoník: problémy a úskalí. Aleš Čeněk, Plzeň, 2014. ISBN 978-80-7380-516-6. Kozieł, M.: Právní předpisy v podnikání. VŠB-TU, Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3606-5. Právní předpisy uvedené na přednáškách.

Doporučená literatura:

Bejček, J. a kol. Kurs obchodního práva: Obchodní závazky. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-337-0. Eliáš, K. a kol. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. C.H.Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-048-5. Eliáš, K. a kol. Kurs obchodního práva: Obecná část, soutěžní právo. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2007, ISBN 978-80-7179-583-4. Fiala, J. a kol. Občanské právo hmotné. 2. upr. vydání. Aleš Čeněk, Plzeň, 2009. ISBN 978-80-7380-228-8. Filip, J. Ústavní právo České republiky. 4. opr. a dopl. vydání. Masarykova univerzita, Brno, 2003. ISBN 80-210-3254-5. Hulva, T. Ochrana spotřebitele. ASPI, Praha, 2005. ISBN 80-7357-064-5. Kotásek, J. a kol. Kurs obchodního práva: Právo cenných papírů. 5. vydání. C.H.Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7179-454-7. Šavelka, J. a kol. Právní informační systémy. Tribun EU, Brno, 2011. ISBN 978-80-7399-248-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém a struktura práva právo veřejné a soukromé právní odvětví, právní instituty právo hmotné a procesní prameny práva, právní předpisy, kodexy druhy právních předpisů a jejich hierarchie legislativní proces 2. Elektronické zdroje právních informací právní informační systémy právní informace na Internetu 3. Právní předpisy ústavního práva a jejich dopad na ostatní právní odvětví Ústava, Listina základních práv a svobod ústavní zákony, zákony ústavního práva časová působnost právních předpisů Ústavní soud ČR a jeho úloha při ochraně ústavních principů státu 4. Právní procesy civilní proces, trestní proces, správní proces, finanční proces 5. Právní předpisy odvětví veřejného práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání trestní zákoník, daňové zákony, předpisy na úseku správního práva živnostenský zákon a předpisy související 6. Živnostenské právo živnostenský zákon a předpisy související druhy živností, podmínky k provozování živnosti práva a povinnosti živnostníků 7. Právní předpisy soukromého práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání občanský zákoník a předpisy související obchodněprávní předpisy právo duševního vlastnictví 8. Právní předpisy ochrany spotřebitele veřejnoprávní předpisy ochrany spotřebitele soukromoprávní předpisy ochrany spotřebitel 9. Právní předpisy na úseku pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zákoník práce, zákon o zaměstnanosti 10. Mezinárodní smlouvy a jejich vázanost pro podnikatele v České republice 11. Evropské právo

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní