119-0304/01 – Finanční právo pro ekonomy (FPE)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY08 Mgr. Milan Gryga
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Právní regulace finančního práva, veřejnoprávní a soukromoprávní regulace.

Povinná literatura:

Radvan Michal a Petr Mrkývka a Ivana Pařízková. Základy finančního práva. 5. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 108 s. ISBN 978-80-86795-99-7. Jánošíková Petra a Petr Mrkývka a Ivan Tomažič et al. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 523 s. ISBN 978-80-7380-155-7. Bakeš, M. a M. Karfíková a H. Marková et al. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-440-7.

Doporučená literatura:

RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6. MARKOVÁ, Hana, BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck 2009. 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8. RADVAN, Michal et al. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecně teoretický úvod do finančního práva I. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu. Předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva. Materiální a formální prameny finančního práva. Finančně právní normy 2. Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva 3. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. Subjekty finančního práva. Finančně právní vztahy 4. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu 5. Měnové právo I. Úvod do nefiskální části finančního práva, pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva, peněžní jednotka, emise platidel 6. Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu 7. Měnové právo II. Regulace nuceného oběhu, bezhotovostní platební styk. Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 8. Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb 9. Devizové právo I. Pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva. Základní pojmy a instituty, systém devizových povinností 10. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny 11. Devizové právo II. Směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina 12. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy 13. Veřejné bankovní právo. Pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva. Vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa 14. Právní úprava regulace a dohledu nad kapitálovým trhem 15. Veřejné pojišťovnické právo Pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva. Vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu. Vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna, další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami, pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví 16. Právo směnečné a šekové I. Základní pojmy a charakteristika 17. Rozpočtové právo I. Úvod do fiskální části finančního práva. Pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva. Rozpočtová soustava ČR. Státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu. Národní fond 18. Právo směnečné a šekové II. Směnky I. 19. Rozpočtové právo II. Právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 20. Právo směnečné a šekové II. Směnky II. 21. Berní právo a celní právo Pojem a postavení berního práva a celního práva v systému finančního práva. Právní regulace soustavy daní, poplatků a cla 22. Právo směnečné a šekové III. Šeky I. 23. Finanční právo procesní. Finanční správa, proces, řízení. Daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva 24. Právo směnečné a šekové III. Šeky II. 25. Finanční právo trestní. Odpovědnost za porušení finančně právních předpisů, správní a trestní 26. Právní poměry po začlenění České republiky do jednotného evropského trhu v pojišťovnictví a bankovnictví 27. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku