119-0304/05 – Finanční právo pro ekonomy (FPE)

Garantující katedraKatedra právaKredity6
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Právní regulace finančního práva, veřejnoprávní a soukromoprávní regulace.

Povinná literatura:

Radvan Michal a Petr Mrkývka a Ivana Pařízková. Základy finančního práva. 5. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 108 s. ISBN 978-80-86795-99-7. Jánošíková Petra a Petr Mrkývka a Ivan Tomažič et al. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 523 s. ISBN 978-80-7380-155-7. Bakeš, M. a M. Karfíková a H. Marková et al. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-440-7.

Doporučená literatura:

RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6. MARKOVÁ, Hana, BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck 2009. 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8. RADVAN, Michal et al. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecně teoretický úvod do finančního práva I. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu. Předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva. Materiální a formální prameny finančního práva. Finančně právní normy. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. Subjekty finančního práva. Finančně právní vztahy Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu Měnové právo I. Úvod do nefiskální části finančního práva, pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva, peněžní jednotka, emise platidel. Měnové právo II. Regulace nuceného oběhu, bezhotovostní platební styk. Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb Devizové právo I. Pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva. Základní pojmy a instituty, systém devizových povinností. Devizové právo II. Směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy Veřejné bankovní právo. Pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva. Vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa Právní úprava regulace dohledu nad kapitálovým trhem Veřejné pojišťovnické právo Pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva. Vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu. Vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna, další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami, pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví Právo směnečné a šekové I. Základní pojmy a charakteristika Rozpočtové právo I. Úvod do fiskální části finančního práva. Pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva. Rozpočtová soustava ČR. Státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu. Národní fond. Rozpočtové právo II. Právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Právo směnečné a šekové II. Směnky, šeky Finanční právo procesní. Finanční správa, proces, řízení. Daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva. Finanční právo trestní. Odpovědnost za porušení finančně právních předpisů, správní a trestní Požadavky na ukončení • 100 % písemná zkouška (z toho 30% esej na zadané téma a 70% test) • Témata k zpracování budou zadána v průběhu semestru s termínem odevzdání do konce výukového období. Zpracování seminární práce bude hodnoceno podle úrovně 1 až 30 body, které se přičtou k výsledku testu. Test obsahuje 10 zadání. Maximálně lze za test získat 70 bodů. • Celkové hodnocení: méně jak 51 bodů 4, 51 - 70 bodů 3, 71 - 90 bodů 2, 91 až 100 bodů 1

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní