119-0305/01 – Financial Law (FP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Subject version guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the subject matter students are supposed to: - describe regulatory enviroment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, - comprehend principles of the public law and private law regulation to explain differences between them - applicate gained knowledge and comprehension to interprete and solve model situations, - identify practical problem and infer legal regulation concerned, - explain legal aspect of practical problem, - interpret legal regulation and recommend possible solutions of practical problem

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of this subject is to acquaint the students with the basis of financial legal regulation in the Czech Republic in order to have them be able to orientate in this field and relations to other fields of our legal order.

Compulsory literature:

Benjamin Joanna. Financial Law. Oxford University Press (United Kingdom), 2007. ISBN 978-0199-28-293-7.

Recommended literature:

Christos Gortsos. Fundamentals of Public International Financial Law. Praha:Nomos, 2012. ISBN 9783832971809.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecně teoretický úvod do finančního práva I. - finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu - předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva - materiální a formální prameny finančního práva - finančně právní normy 2. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. - subjekty finančního práva - finančně právní vztahy 3. Měnové právo I - úvod do nefiskální části finančního práva - pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva - peněžní jednotka - emise platidel 4. Měnové právo II - regulace nuceného oběhu - bezhotovostní platební styk - některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5. Devizové právo I - pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva - základní pojmy a instituty - systém devizových povinností 6. Devizové právo II - směnárenské služby - povinnosti směnárníků - devizová licence a koncesní listina 7. Veřejné bankovní právo - pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva - vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa. 8. Veřejné pojišťovnické právo - pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva - vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu - vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna - další subjekty působící v pojišťovnictví - dohled nad pojišťovnami - pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví. 9. Rozpočtové právo I. - úvod do fiskální části finančního práva - pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva - rozpočtová soustava ČR - státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu - národní fond 10. Rozpočtové právo II. - právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 11. Berní právo a celní právo - pojem a postavení berního práva a celního práva v systému finančního práva - právní regulace soustavy daní, poplatků a cla 12. Finanční právo procesní - finanční správa, proces, řízení - daňové řízení - subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva 13. Finanční právo trestní - odpovědnost za porušení finančně právních předpisů - správní a trestní 14. Aktuální téma

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.