119-0305/01 – Finanční právo (FP)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače ekonomických oborů se základy finančně právní regulace v České republice, a to tak, aby byli schopni orientovat se v základní problematice finančního práva a vazbách na jiná odvětví našeho právního řádu

Povinná literatura:

BAKEŠ, Milan a Marie KARFÍKOVÁ a Hana MARKOVÁ et al. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-440-7. JÁNOŠÍKOVÁ Petra a Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ et al. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 523 s. ISBN 978-80-7380-155-7. RADVAN Michal a Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 5. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 108 s. ISBN 978-80-86795-99-7.

Doporučená literatura:

MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck 2009. 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8. RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6. RADVAN, Michal et al. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. ISBN 978-80-210-4732-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecně teoretický úvod do finančního práva I. - finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu - předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva - materiální a formální prameny finančního práva - finančně právní normy 2. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. - subjekty finančního práva - finančně právní vztahy 3. Měnové právo I - úvod do nefiskální části finančního práva - pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva - peněžní jednotka - emise platidel 4. Měnové právo II - regulace nuceného oběhu - bezhotovostní platební styk - některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5. Devizové právo I - pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva - základní pojmy a instituty - systém devizových povinností 6. Devizové právo II - směnárenské služby - povinnosti směnárníků - devizová licence a koncesní listina 7. Veřejné bankovní právo - pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva - vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa. 8. Veřejné pojišťovnické právo - pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva - vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu - vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna - další subjekty působící v pojišťovnictví - dohled nad pojišťovnami - pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví. 9. Rozpočtové právo I. - úvod do fiskální části finančního práva - pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva - rozpočtová soustava ČR - státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu - národní fond 10. Rozpočtové právo II. - právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 11. Berní právo a celní právo - pojem a postavení berního práva a celního práva v systému finančního práva - právní regulace soustavy daní, poplatků a cla 12. Finanční právo procesní - finanční správa, proces, řízení - daňové řízení - subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva 13. Finanční právo trestní - odpovědnost za porušení finančně právních předpisů - správní a trestní 14. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku