119-0305/08 – Finanční právo (FP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače ekonomických oborů se základy finančně právní regulace v České republice, a to tak, aby byli schopni orientovat se v základní problematice finančního práva a vazbách na jiná odvětví našeho právního řádu

Povinná literatura:

BAKEŠ, Milan a Marie KARFÍKOVÁ a Hana MARKOVÁ et al. Finanční právo. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-440-7. JÁNOŠÍKOVÁ Petra a Petr MRKÝVKA a Ivan TOMAŽIČ et al. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 523 s. ISBN 978-80-7380-155-7. RADVAN Michal a Petr MRKÝVKA a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. 5. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 108 s. ISBN 978-80-86795-99-7.

Doporučená literatura:

MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck 2009. 248 s. ISBN 978-80-7179-598-8. RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-6. RADVAN, Michal et al. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. ISBN 978-80-210-4732-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecně teoretický úvod do finančního práva I. - finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu - předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva - materiální a formální prameny finančního práva - finančně právní normy 2. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. - subjekty finančního práva - finančně právní vztahy 3. Měnové právo I - úvod do nefiskální části finančního práva - pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva - peněžní jednotka - emise platidel 4. Měnové právo II - regulace nuceného oběhu - bezhotovostní platební styk - některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 5. Devizové právo I - pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva - základní pojmy a instituty - systém devizových povinností 6. Devizové právo II - směnárenské služby - povinnosti směnárníků - devizová licence a koncesní listina 7. Veřejné bankovní právo - pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva - vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa. 8. Veřejné pojišťovnické právo - pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva - vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu - vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna - další subjekty působící v pojišťovnictví - dohled nad pojišťovnami - pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví. 9. Rozpočtové právo I. - úvod do fiskální části finančního práva - pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva - rozpočtová soustava ČR - státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu - národní fond 10. Rozpočtové právo II. - právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 11. Berní právo a celní právo - pojem a postavení berního práva a celního práva v systému finančního práva - právní regulace soustavy daní, poplatků a cla 12. Finanční právo procesní - finanční správa, proces, řízení - daňové řízení - subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva 13. Finanční právo trestní - odpovědnost za porušení finančně právních předpisů - správní a trestní 14. Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku