119-0306/02 – Law of Social Security (PUSZ)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantorJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.Subject version guarantorJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject belongs to the group of subjects interpreted special field of law. The objective is to present for students complex overview of basic knowledge, clarify legal arrangement of system of social security and explain essential orientation in this field of law.

Teaching methods

Lectures

Summary

The subject belongs to the group of subjects interpreted special field of law. The objective is to present for students complex overview of basic knowledge, clarify legal arrangement of system of social security and explain essential orientation in this field of law.

Compulsory literature:

Francis R. Kessler, S. Günter Nagel. Social Security Law, Council of Europe. Praha: Wolters Kluwer, 2010. EAN: 9789041133908.

Recommended literature:

Thüsing, Gregor. European Labour Law. Praha: C. H. Beck, 2013. EAN 9783848702978. Francis R. Kessler, S. Günter Nagel. Social Security Law, Council of Europe. Praha: Wolters Kluwer, 2010. EAN: 9789041133908.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právo na zaměstnání - pojem - účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti - hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání 2. Právní úprava nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - rekvalifikace - společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce - podpora zaměstnávání občanů se ZPS 3. Charakteristika sociálního zabezpečení a pojistné na sociální zabezpečení - pojem sociálního zabezpečení, funkce a formy, institucionální zabezpečení - poplatníci pojistného - rozhodující faktory pro výši pojistného - odvod pojistného, promlčení, přeplatky, sankce 4. Nemocenské pojištění – pojmy - principy právní úpravy - osobní rozsah nemocenského pojištění - pojistný poměr, ochranná lhůta 5. Nemocenské pojištění – dávky - nemocenské - podpora při ošetřování člena rodiny - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - peněžitá pomoc v mateřství 6. Důchodové pojištění - pojmy - principy právní úpravy - osobní rozsah důchodového pojištění - doba pojištění, náhradní doby, vyloučené doby - výpočet důchodu obecně, souběh důchodů 7. Důchodové pojištění - dávky - starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod 8. Penzijní připojištění - principy právní úpravy, účastníci - nároky z penzijního připojištění 9. Státní sociální podpora – pojmy - principy právní úpravy - osobní rozsah státní sociální podpory - rodina, rozhodný příjem, životní minimum, nezaopatřenost dítěte 10. Státní sociální podpora – testované dávky - příspěvek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na dopravu, příspěvek na bydlení 11. Státní sociální podpora – netestované dávky - zaopatřovací příspěvek, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné pohřebné 12. Sociální pomoc – pojmy - principy právní úpravy, sociální potřebnost 13. Sociální pomoc – typy - péče o rodinu a děti, péče o občany těžce zdravotně postižené, péče o staré občany, péče o občany,kteří potřebují zvláštní pomoc, péče o občany společensky nepřizpůsobené 14. Veřejného zdravotní pojištění - pojem, osobní a věcný rozsah zdravotní péče - plátci pojistného, pojištěnci, zdravotní pojišťovny - rozhodující faktory pro výpočet pojistného

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner