119-0307/01 – Business Entities (SubjPo)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantorJUDr. Marcela KernbachováSubject version guarantorJUDr. Marcela Kernbachová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To provide students detailed and deeper course of business and legal regulation. Tutorial is focused on matter of foundation and formation companies and cooperatives, transformations, rights and duties of founders, partners, members and body of corporation. It is focused on matter and forms of individuals business as well. It is also included description of state public enterprise legal status and lecture concerning legal regulation of liquidation, bankruptcy and failure within this course.

Teaching methods

Summary

Legal regulation of ntrepreneurship, commercial companies, company authorities. Natural person business. State organization. Bankrupt.

Compulsory literature:

Štenglová, I.; Plíva,S.; Tomsa,M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 8. vyd. Praha: C. H. Beck. Zák. č. 328/1991 Sb. ve znění novel, o konkursu a vyrovnání Zák. č. 248/1995 Sb. ve znění novel, o obecně prospěšných společnostech Zák. č. 77/1997 Sb. ve znení novel, o státním podniku Zák. č. 455/1991 Sb. ve znění novel. o živnostenském podnikání Zák. č. 227/1997 Sb., ve znění novel, o nadacích a nadačních fondech Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zák. č. 87/1995 Sb. ve znení novel, o spořitelních a úvěrních družstvech

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky - základní pojmy podnikání (podnikatel, podnik a pod.) 2. Firemní právo - obchodní firma, - struktura firmy, - zásady firemního práva, - ochrana obchodní firmy 3. Podnikání fyzických osob - obecné a zvláštní podmínky podnikání podle živnostenského zákona, - podnikání podle jiných právních předpisů 4. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti - charakteristika nekapitálových obch. společností, - založení a vznik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, - statutární orgány, - odpovědnost společníků 5. Akciová společnost - založení společnosti (úpis akcií), statutární orgány, - pojem a dělení akcií, - práva a povinnosti akcionářů, - organizační struktura, - zvýšení a snížení základního jmění 6. Společnost s ručením omezeným - založení společnosti, - práva a povinnosti společníků, - orgány společnosti, - změny základního kapitálu 7. Státní podnik a státní organizace - postavení státních podniků a jejich charakteristika, - založení státního podniku - zakladatelská listina, - orgány státního podniku, - majetkové vybavení státního podniku. - Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. 8. Družstvo - pojem a základní rysy družstva, - založení, orgány družstva, - členství v družstvu - práva a povinnosti členů 9. Změna a zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností, - zrušení bez likvidace - rozdělení, - změna právní formy, - fůze 10. Likvidace obchodní společnosti, družstva a státního podniku - rozhodnutí o likvidaci, - ustanovení likvidátora, - práva a povinnosti likvidátora, - postup při likvidaci 11. Konkurs a vyrovnání - pojem úpadku, - podmínky pro prohlášení konkursu, - důsledky prohlášení konkursu konkursní podstata, - práva a povinnosti správce konkursní podstaty, - zpeněžení, - rozvrh, - pojem a podstata vyrovnání 12. Smlouvy o sdružení a o tichém společenství 13. Obchodní rejstřík - pojem a význam obchodního rejstříku, - řízení před obchodním rejstříkem 14. Aktuální téma

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner