119-0308/01 – Administration Law (SpP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Subject version guarantorMgr. Milan Gryga
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRY08 Mgr. Milan Gryga
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- identify and interpret basic legal institutions of administration law, - list the basic laws of administration law, - recognize administration bodies, - explain the basic concepts of administration law, - collect the system of proceedings by administrative bodies, - categorize subjects administration law, - assess the legal administration law regulations, - conclude system of state administration bodies, - define the relationship between state and local administration, including the control system and essentials of punitive part of administration law.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

To present students a widespread, not codified section of our legal system, which provides rights and duties of natural and legal persons in public administration, mainly to explain basic terms of that law in general, explain legal adaptation of all parts of public administration, including law of administration proceedings, the problematic of proceedings by administrative bodies, as well as the system of state administration bodies, the relationship between state and local administration, including the control system and essentials of punitive part of administration law.

Compulsory literature:

David H. Rosenbloom a kolektiv. Public Administration. Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. McGraw-Hill, 2008. ISBN 9780073403892. POTĚŠIL, L., BRAŽINA R., HEJČ D., KRÁLOVÁ A. a J. VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. ISBN 978-80-210-8450-6. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva: učební text pro bakalářské studium. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. ISBN 978-80-210-8115-4. PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1.7.2017. 3. vyd. Praha: Leges, 2017. 520 s. ISBN 978-80-7502-202-8.

Recommended literature:

POUPEROVÁ, Olga, Kateřina FRUMAROVÁ a Lucia MADLEŇÁKOVÁ. Praktikum ze správního práva procesního. Praha: Leges, 2017. 128 s. ISBN 978-80-7502-178-6. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. ISBN 978-80-210-7062-2. MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha: Leges, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7502-200-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

. Pojem správního práva a jeho charakteristika jako právního odvětví - Systém správního práva a vztahy správního práva k jiným právním odvětvím. Veřejná správa, charakteristika státní správy a samosprávy. Prameny a normy správního práva. Subjekty správního práva a správně právní vztahy. 2. Organizace veřejné správy - Charakteristika systémů organizace veřejné správy. Ústřední orgány státní správy, jejich soustava, ústřední správa a územní správa. Zájmová samospráva. Obecní zřízení, krajská zřízení. Okresní úřad. 3. Činnost veřejné správy a jejich kontrola - Funkce veřejné správy, metody působení. Právní formy realizace veřejné správy (správní akty). Systém a způsoby kontroly veřejné správy. 4. Odpovědnost státu a územních samosprávných celku za škodu. Veřejný ochránce práv. - Podmínky odpovědnosti. Nezákonné rozhodnutí. Nesprávný úřední postup. Způsob a rozsah náhrady škody. Působnost ochránce. Činnost ochránce. 5. Správní řízení I. - Procesně právní problematika ve veřejné správě. Zásady správního řízení, správní řád. Subjekty správního řízení. Průběh správního řízení, zahájení řízení, vlastní jednání, zjišťování podkladů pro rozhodnutí. 6. Správní řízení II. - Správní rozhodnutí a jeho náležitosti. Přezkoumávání rozhodnutí. Výkon správního rozhodnutí. Správní poplatky. 7. Správní soudnictví - Pojem správního soudnictví. Správní soudnictví v občanském soudním řádu. Rozhodování o žalobách. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. 8. Úvod do správního práva trestního - Základní charakteristika správního práva trestního. Správně právní odpovědnost za přestupky, pojem přestupku. Zákonné znaky přestupku. Jednotlivé skupiny přestupků. Zásady řízení o přestupcích a příslušnost k řízení o přestupcích. Sankce za přestupky. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty. 9. Správa stavební, stavební řízení - Organizace stavební správy a její členění. Územní plánování, územní řízení. Stavební řízení. Kolaudační řízení a povolení. Odstraňování staveb. Problematika vyvlastnění. Správní delikty proti stavebnímu řádu. 10. Vnitřní správa - Pojem vnitřní správa. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva. Archivnictví. Právo sdružovací a shromažďovací. Další oblasti vnitřní správy. 11. Živnostenská správa. Správa obchodu. - Organizace živnostenské správy a její výkon. Subjekty živnostenského podnikání. Vznik živnostenského oprávnění, jeho změna a zánik. Živnostenský rejstřík. Neoprávněné podnikání, sankce. Ochrana spotřebitele. Česká obchodní inspekce. 12. Správa na úseku katastru nemovitosti - Právní úprava na úseku katastru nemovitosti. Soustava zeměměřičských a katastrálních orgánů. Charakteristika katastru nemovitosti. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Porušení pořádku na úseku katastru nemovitosti. 13 + 14. Vybrané úseky veřejné správy - Správa školství a kultury. Správa dopravy a telekomunikací. Správa na úseku životního prostředí, správa přírody a krajiny. Správa zaměstnanosti. Konfesní správa apod.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner