119-0310/09 – Práva k nehmotným statkům (PNS)

Garantující katedraKatedra právaKredity2
Garant předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vymezuje rámec právní regulace společenského užití a ochrany nehmotných statků. Cílem je vybavit studenty hlubšími znalostmi právních pravidel ochrany osobních údajů a osobnostních hodnot, dále duševního vlastnictví, tedy zejména s úpravou autorsko a průmyslově právní v České republice a s mezinárodní regulací stejných oblastí. V návaznosti, dané praktickou vazbou, pak rovněž seznámit studenty podrobněji s právní regulací reklamy v rovině veřejné, soukromé a s etickou samoregulací reklamy.

Povinná literatura:

HORÁČEK, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2011. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9. TELEC, Ivo. Pojmové znaky duševního vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2012. 168 s. ISBN 978-80-7400-425-4. WINTTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007. ISBN 978-80-7201-654-9.

Doporučená literatura:

KNAP, K., ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., PAVLÍK, P., PLECITÝ, V. Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2004. 435 s. ISBN 978-80-7201-484-6. MATOUŠOVÁ, M., HEJLÍK, L. Osobní údaje a jejich ochrana. Praha: ASPI Praha, 2008. ISBN 978-80-7357-322-5 MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. BECK, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7179-543-8. NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006. 245 s. ISBN 978-80-7201-601-6. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. BECK, 2007. 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod do předmětu, jeho systém a zařazení v kontextu českého právního řádu. Prameny a subjekty práva duševního vlastnictví. Postavení státu a organizace státní správy na tomto úseku. Ochrana osobních údajů, osobnosti fyzické osoby a názvu a pověsti právnické osoby. Obchodní firma a její ochrana. Ochrana obchodního tajemství a know-how. 2. Autorské právo I. - Autorské dílo – pojem, znaky, druhy autorských děl, výluky z předmětu úpravy. Autor a vznik autorského díla. Obsah autorského práva. Výlučná osobnostní práva. Výlučná majetková práva, 3. Autorské právo II. Užití autorského díla. Volná užití díla. Zákonná licence. Doba trvání majetkových práv. Volná díla. 4. Autorské právo III. Licenční smlouva. Výhradní a nevýhradní licence. Nakladatelská licence. Podlicence a převod licence. Zvláštní druhy autorského díla a zvláštní podmínky jejich užití. 5. Autorské právo IV. Práva s autorským právem související. Práva k uměleckému výkonu. Práva k záznamům. Práva k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Právo nakladatele. Zvláštní práva k databázi. 6. Autorské právo V. Ochrana autorských a souvisejících práv. Celní orgány v rámci ochrany práv. Kolektivní správa práv. Státní dozor. 7. Ochranná známka I. Pojem. Rejstřík. Způsobilost zápisu do rejstříku. Druhy ochranných známek. Majitel ochranné známky. 8. Ochranná známka II. Řízení o zápise do rejstříku. Převod a přechod známky. Ochranná doba. Zánik práv. Licence. Označení původu a zeměpisná označení. Odlišnosti režimu značkových oprávnění. Zápisná způsobilost označení. Uživatelé označení. Řízení o zápise. Nakládání s označeními. 9. Vynález. Pojem a subjekty patentového práva. Řízení o udělení patentu. Ochrana vynálezu. Licence a nucená licence. 10. Ostatní průmyslová práva Užitný vzor. Průmyslový vzor. Zlepšovací návrh. Označení původu. Topografie polovodičových výrobků. Šlechtitelské právo. 11. Reklamní právo I. - Pojem reklamy. Veřejnoprávní regulace reklamy. Státní dozor a jeho orgány. Odpovědnost za protiprávní reklamu. Správní delikty a sankce. 12. Reklamní právo II. - Soukromoprávní regulace reklamy. Nekalá soutěž. Soudní ochrana proti nekalé soutěži. Etická samoregulace reklamy a její prostředky. Ochrana obchodního tajemství a obchodní firmy. Ochrana osobnosti fyzické osoby, pověsti právnické osoby a osobních dat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.