119-0311/02 – Law of International Trade (MPO)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Subject version guarantorprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to define three levels of the relations existing within the international trade and their legal regulation: relations among states, relations between entrepreneur and state, relations between entrepreneurs. - to analyse law WTO, - to assess EU regulations regarding individual enterpreneur and analysis of international trade operations, - to formulate simple contracts, - to solve individual cases, - to understand international business.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The introductory part of the course is devoted to the three levels of the relations existing within the international trade and their legal regulation: relations among states, relations between entreprener and state, relations between entrepreneurs. The core of the course is an analysis of WTO, EU regulations regarding individual enterpreneurs and analysis of international trade operations. Student will be able to formulate simple contracts, solve individual cases, understand international business.

Compulsory literature:

FOLSOM, Ralph Haughwout. International trade and economic relations in a nutshell. St. Paul: West Academic, 2016. 446 s. ISBN 9781634599108. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS a Tereza KYSELOVSKÁ. Právo mezinárodního obchodu. Včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 524 s. ISBN 978-80-7676-046-2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo Světové obchodní organizace a další vybrané kapitoly mezinárodního ekonomického práva. Brno: PF MU, 2010. 222 s. ISBN 978-80-210-5154-6.

Recommended literature:

INCOTERMS 2020, ICC 2019. POLÁČEK, Bohumil. Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 340 s. ISBN 999-00-017-5027-5. www.wto.org – webová stránka World Trade Organization obsahující Elektronické výukové materiály. www.europa.eu – webová stránka Evropské Unie obsahující elektronické výukové materiály.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní roviny úpravy práva mezinárodního obchodu: vztahy mezi státy a mezinárodními organizacemi, vztahy mezi státem a podnikatelem, vztahy mezi obchodníky navzájem. Prameny úpravy - mezinárodní smlouva, zákon. Nestátní prostředky úpravy. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými prameny. Výčet pramenů. 2. Mezinárodní ekonomické právo. Státy - státy rozvojové, státy rozvinuté. WTO. Další organizace působící v oblasti mezinárodního obchodu. Mezinárodní smlouvy v oblasti ochrany investic a zamezení dvojího zdanění. 3. Právo zahraničního obchodu ČR. Rozbor některých vybraných norem. Zvláštní problematika vztahů s ES. 4. Externí obchodní vztahy ES - úprava v ČR po vstupu. 5. Vztahy mezi obchodníky - problematika kolizní a přímé úpravy. Nestátní prostředky právní úpravy. 6. Mezinárodní koupě - prodej. Základní charakteristika Úmluvy OSN. Procvičení problematiky její aplikace. 7. Mezinárodní koupě - prodej. Uzavírání smlouvy. Obsah smlouvy. Procvičení problematiky vzniku smlouvy a aplikace úmluvy. 8. Mezinárodní koupě - prodej. Reklamační režim. Sankční systém. Náhrada škody. Penále. Další související otázky. 9. Demonstrace problematiky mezinárodní koupě - prodeje na příkladech. Další související otázky. Rozbor INCOTERMS. 10. Mezinárodní investiční smlouvy. 11. Mezinárodní faktoring. Mezinárodní leasing. Mezinárodní licenční smlouvy. 12. Mezinárodní přeprava zboží. Mezinárodní obchodní zastoupení. Mezinárodní výměnné obchody. 13. Demonstrace problematiky některých typů smluv na příkladech. Řešení sporů. 14. Mezinárodní výměnné obchody. Mezinárodní licenční smlouva.. Řešení sporů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner