119-0318/01 – Law for Economists (PPE)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Subject version guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
PET0229 Ing. Michaela Petrová
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: • to describe legal order of the Czech Republic, to name particular legal fields • to identify particular legal fields and deduce the rights and obligations of legal relations participants. To distinguish individual legal fields (private and public) • to analyze concrete legal problems in order to distinguish those and connect them with proper legal regulation • practically apply gained knowledge when studying further legal subjects • to describe regulatory environment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, • to comprehend principles of the public law and private law regulation and to explain differences between them • to apply gained knowledge and comprehension to interpret and solve model situations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject enables to gain the basic orientation in the law with focus on such fields, which are the most relevant for the economists. Student will understand the basic legal terms and institutes, learn legal terminology, understand the system of the Czech legal order and its particular areas. He will be able to determine which regulation matches particular legal relationship, which he will meet in practice. He will be able to work with relevant sources of law and search in legal IT systems. He also will be able to work with public registers mainly with trade register and land register. the Student will learn to apply at least simpler legal standards or to get know which institution to address or how to initiate a legal process. He will know the methods of legal regulations, options of contractual adjustments of law rules and make tailor-made contracts by concrete realized project. He will gain an elementary overview in all basic law areas. Closest attention is paid to commercial law being the most fundamental for economic fields mainly the law of corporation and commercial contracts). Labour law is also included.

Compulsory literature:

HALFAR, Bohuslav a kol. Právo. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. skripta. 164 s. ISBN 978-80-248-3859-5. JANKŮ, Martin a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 576 s. ISBN 978-80-7400-611-1. ŠILHÁN Josef a Damian CZUDEK. Základy obchodního práva pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. skripta. 232 s. ISBN 978-80-248-3171-8.

Recommended literature:

BEJČEK, Josef a kol. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. Praha: C. H. BECK, 2014. 416 s. ISBN 978-80-7400-547-3. BĚLOHLÁVEK, Alexander a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 2736 s. ISBN 978-80-7380-451-0. FRONC CHALUPECKÁ, Kristýna. Insolvenční právo v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 214 s. ISBN 978-80-210-6038-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit - Credit test, Compulsory attendance at seminars, Active participation in exercises. Exam - written test

E-learning

course LMS MOODLE

Další požadavky na studenta

Within the study to monitor the actual changes of legislation in accordance with the pedagogue´s instructions. By instructions of pedagogues.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Law and ecomonics (Law and its significance, context of law and economics; examples of use in economic practice, regulatory methods, legal professions; legal norms, law sources, sources of legal information, law system and legal system, branch law segmentation with importance for economists). 2. Právní vztahy (Subjekty a objekty právních vztahů, fyzické a právnické osoby, vč. státu a jeho složek, právní osobnost a svéprávnost, právní skutečnosti (zejm. právní jednání), věci a věcná práva). 3. Právo ve světě podnikání a obchodu (Obchodní vztahy a jejich regulace, místo v systému soukromého a veřejného práva. Základní pojmy, prameny. Podnikatel, podnikání, jednání podnikatele. Právní jednání v podnikatelském styku. Obchodněprávní regulace). 4. Obchodní korporace I (Úvod, základní pojmy, osobní a kapitálové prvky, vnitřní vztahy, řídící a kontrolní procesy, postavení společníků a investorů, podíly a dispozice s nimi; založení a vznik). 5. Obchodní korporace II (Postavení členů volených orgánů, péče řádného hospodáře a následky jejího nedodržení, ochrana věřitelů; jednotlivé druhy obchodních korporací – zejm. s.r.o. a a.s., další investiční struktury; zrušení a zánik). 6. Obchodní smlouvy I (Vznik závazků, kontraktace a smluvní vyjednávání, obchodní podmínky a další nástroje smluvní standardizace; zajištění a utvrzení závazků, smluvní nástroje zabezpečení proti obchodním rizikům, optimalizace smluv). 7. Obchodní smlouvy II (Zánik závazků, splnění a důsledky nesplnění, prodlení, vadné plnění, náhrada škody; exkurs: delikty, bezdůvodné obohacení; smlouva kupní a smlouva o dílo; další vybrané smluvní typy v obchodním styku). 8. Soutěžní právo, ochrana spotřebitele, úvod do práva cenných papírů (Právo proti nekalé soutěži, nekalé obchodní praktiky, exkurs do ochrany spotřebitele, regulace reklamy; ochrana hospodářské soutěže (přehled); úvod do práva cenných papírů). 9. Řešení sporů a vymáhání pohledávek (Soudní a mimosoudní způsoby řešení (obchodních) sporů, vymáhání pohledávek; základy insolvence). 10. Other areas of private law (Overview of other relevant areas of private law - especially intellectual property (including industrial rights), international private law, family law). 11. Labour Law (regulations, sources and subjects, basic terms). 12. Public law I (administrative law, financial law, Constitutional Law). 13. Public law II (Criminal law, overview of other areas). 14. International Law, Law EU.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 20 (20) 5
                Zápočet Other task type 20  5
        Examination Examination 80  46
Mandatory attendence parzicipation: Exam - written test. Compulsory attendance at the exercises. Active participation in the exercises. Credit test.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing and business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketing Communication P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S05) Sports management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S04) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0412A050005) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0411A050001) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner