119-0320/05 – Obchodní právo v praxi (OP v praxi)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá: - pokročilejší přehled v oblasti obchodněprávní regulace - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv a právu obchodních korporací - praktický přehled o pramenech obchodního práva a jejich využití v praxi - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmětem kurzu je podrobnější výklad obchodního práva s návazností na praktické využití získaných teoretických znalostí. Student předmětu získá: - pokročilejší přehled v oblasti obchodněprávní regulace, - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv a právu obchodních korporací, - praktický přehled o pramenech obchodního práva a jejich využití v praxi, - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny, - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie, - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu, - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení, - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují.

Povinná literatura:

ŠILHÁN Josef a Damian CZUDEK. Základy obchodního práva pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 218 s. ISBN 978-80-248-3171-8. - právní předpisy dle doporučení na přednáškách

Doporučená literatura:

BEJČEK, Josef a Josef ŠILHÁN. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-574-9. CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Václav HOLÝ. Obchodní korporace: obecná část : základy soukromého práva. V. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-577-0. CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Jan GRINC. Obchodní korporace: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným : základy soukromého práva. VII. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-674-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. a) Úvod do problematiky - základní pojmy podnikání, podnikatel, podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, jednání jménem podnikatele, prokura, obchodní listiny. Firemní právo - obchodní Firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy, hospodářská soutěž, právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. b) Obchodní rejstřík - pojem a význam obchodního rejstříku, údaje a osoby, které se zapisují do obchodního rejstříku, řízení před obchodním rejstříkem, účastníci řízení, náležitosti návrhu na zahájení řízení, sbírka listin, publikace 2. a) Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. Společností s likvidací a zrušení obchodní společnosti bez likvidace rozdělení, změna právní formy, fúze, odštěpení, převod jmění na společníka. Likvidace obchodní společnosti, družstva a státního podniku - rozhodnutí o likvidaci, ustanovení likvidátora, práva a povinnosti likvidátora, postup při likvidaci. b) Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti- charakteristika veřejné obchodní společností a společnosti komanditní, založení a vznik veřejné obchodní společnosti, práva a povinnosti společníků, předpoklady pro vznik účasti společníka ve společnosti, statutární orgány, obchodní vedení společnosti, odpovědnost společníků, zánik účasti společníka ve společnosti, specifické případy zrušení veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 3. a) Společnost s ručením omezeným, založení společnosti, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody, b) Orgány společnosti – valná hromada, způsob svolání valné hromady, působnost valné hromady, statutární orgán, předpoklady pro vnik funkce jednatele společnosti, způsob vzniku funkce jednatele, jmenování jednatele společnosti rozhodnutím soudu, odpovědnost jednatelů za škodu, zákaz konkurence, změny základního kapitálu, 4. a) Akciová společnost - pojem , dělení akcií, seznam akcionářů a jeho význam, rozhodný den, samostatně převoditelná právo, dluhopisy a jejich funkce, založení společnosti založení společnosti na základě veřejné výzvy, založení bez veřejné nabídky akcií, ustavující valná hromada, stanovy obligatorní náležitosti stanov, statutární orgány, b) Akciová společnost – práva a povinnosti akcionářů, způsoby uplatňování práv akcionářů, řízení ve věcech náhrady škody, vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, nabídky převzetí, postupy při zvyšování či snižování základního kapitálu 5. a) Státní podnik a státní organizace - postavení státních podniků a jejich charakteristika, založení státního podniku, zakladatelská listina, orgány státního podniku, majetkové vybavení státního podniku. b) Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. Nepodnikatelské subjekty – nadace nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 6. a) Družstvo- zásady družstevnictví, pojem a základní rysy družstva, založení a vznik družstva, orgány družstva – členská schůze, představenstvo, kontrolní komise, členství v družstvu - práva a povinnosti členů, zánik členství v družstvu obsah stanov družstva., družstva bytová, spořitelní a úvěrní družstva b) Banky a pojišťovny – podmínky podnikání, investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu 7. a) Konkursní a vyrovnací řízení - pojem úpadku, podmínky pro prohlášení konkursu, důsledky prohlášení konkursu konkursní podstata, práva a povinnosti správce konkursní podstaty, zpeněžení, rozvrh, pojem a podstata vyrovnání, řízení vyvolaná konkursem, práva a povinnosti správce konkursní podstaty, zpeněžení, rozvrh, pojem a podstata vyrovnání b) Řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev 8. a) Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, vztah občanského a obchodního zákoníku, pojem, předmět a subjekty obchodních závazkových vztahů, obecné otázky obchodních závazků, společná práva a závazky, právní důvody vzniku obch. závazků b) Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž 9. a) Zajištění obchodních závazků - obecné zásady zajištění závazků, právní úprava zajišťovacích institutů, zástavní a zadržovací právo, smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, uznání závazku a ostatní způsoby zajištění b) Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky 10. a) Změna a zánik obchodních závazků - změna obsahu závazků, změna jejich subjektů, zánik závazků (splněním, dodatečnou nemožností plnění, započtením) b) Kupní smlouva - podstatné náležitosti smlouvy - předmět, cena, fakultativní náležitosti smlouva, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, odpovědnost za vady zboží, uplatnění odpovědnosti z vad 11. a) Smlouva o dílo - podstatné náležitosti smlouvy - předmět, cena, fakultativní náležitosti smlouva, práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, odpovědnost za vady díla b) Smlouvy o obstarání záležitosti - podstatné náležitosti smlouvy mandátní, zprostředkovatelské, komisionářské, o obchodním zastoupení 12. a) Smlouva o prodeji podniku (části podniku), smlouva o nájmu podniku (části podniku)- podstatné náležitosti smlouvy, způsob určení ceny, práva a závazky přecházející na kupujícího, ručení prodávajícího b) Smlouvy uzavírané v přepravě - podstatné náležitosti smlouvy o přepravě věci, o provozu dopravního prostředku, o nájmu dopravního prostředku, smlouvy zasílatelské 13. a) Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.) - podstatné náležitosti smlouvy o úvěru B) Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva 14. a) Smlouvy týkající se cenných papírů- právní úprava, pojem, smlouvy o převodu cenných papírů b) Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Zápočet Písemka 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.