119-0320/07 – Obchodní právo v praxi (OP v praxi)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá: - pokročilejší přehled v oblasti obchodněprávní regulace - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv a právu obchodních korporací - praktický přehled o pramenech obchodního práva a jejich využití v praxi - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmětem kurzu je podrobnější výklad obchodního práva s návazností na praktické využití získaných teoretických znalostí. Student předmětu získá: - pokročilejší přehled v oblasti obchodněprávní regulace, - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv a právu obchodních korporací, - praktický přehled o pramenech obchodního práva a jejich využití v praxi, - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny, - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie, - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu, - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení, - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují.

Povinná literatura:

BEJČEK, Josef a Josef ŠILHÁN. Obchodní smlouvy: závazky v podnikání. Praha: C. H. Beck, 2015. 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. ŠILHÁN Josef a Damian CZUDEK. Základy obchodního práva pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 218 s. ISBN 978-80-248-3171-8. POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti a družstva. Praha: C. H. Beck, 2014. 448 s. ISBN 978-80-7400-475-9.

Doporučená literatura:

ČECH Petr a Petr ŠUK: Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon. 2016. 376 s. ISBN 978-80-7273-177-0. KOTÁSEK, Josef. Právo cenných papírů. Praha: C. H. Beck, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7400-515-2. FRONC CHALUPECKÁ, Kristýna. Insolvenční právo v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 214 s. ISBN 978-80-210-6038-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podnikatel a podnikání, jednání podnikatele. Obchodněprávní úkony v praxi, problémové okruhy zastoupení, obchodní listiny, jejich vytváření a použití. Práce s obchodním rejstříkem. 2. Obchodní korporace – pohled společníka a investora. Konkrétní postup založení s.r.o. na míru, optimalizace pro zvolený podnikatelský projekt. 3. Společenské smlouvy a akcionářské dohody. 4. Výkon společnických práv, vliv na chod společnosti, řízení a kontrola korporace. Majetkové otázky. Dispozice s podíly, převody. 5. Orgány obchodních korporací v obchodní praxi – konkrétní problémy při výkonu péče řádného hospodáře. Pravomoc a působnost orgánů. Sankční a motivační nástroje. Smlouva o výkonu funkce. Odměňování. Zásady řádné činnosti členů orgánů. Prevence chyb. 6. Ovlivnění, ovládání a jednotné řízení. Základy koncernového práva. Zrušení a zánik korporace. Likvidace. 7. Specifikace jednotlivých osobních a kapitálových společností. Specifika kótovaných akciových společností. 8. Negociace a kontrakce v obchodní praxi. Uzavírání obchodních smluv, smluvní standardizace, obchodní podmínky a rámcové smlouvy. Elektronická kontraktace. 9. Smluvní řešení obchodních rizik, utvrzení a zajištění, optimalizace smluv z pohledu dodavatele a odběratele. Využitelnost samovykonatelných smluvních nástrojů. Využití směnečných nástrojů. Smluvní řešení změny okolností. 10. Následky porušení smluvních porušení. Smluvní a zákonné sankce. 11. Náhrady škody. Vadní plnění a jeho následky. 12. Smlouva kupní, smlouva o dílo a další smluvní typy v obchodní praxi. 13. Praktický postup při vymáhání pohledávek, včetně vymáhání v insolvenčním řízení. 14. Soudní a mimosoudní řešení obchodních sporů – praktický postup z pohledu žalobce i žalovaného.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemný test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: zápočtový test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku