119-0322/01 – Pracovní právo a sociální zabezpečení (PPSZ)

Garantující katedraKatedra právaKredity6
Garant předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
GRY08 Mgr. Milan Gryga
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student bude schopen vyložit právní úpravu dané problematiky a použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se řadí do skupiny předmětů interpretujících speciální právní oblast. Cílem je poskytnout studentům základní znalosti z práva pracovního a sociálního zabezpečení a vysvětlit specifika těchto právních odvětví. Dílčím cílem je seznámit studenty s praktickým uplatněním právních norem tak, aby je dovedli používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní případy.

Povinná literatura:

Martiníková, J.: Vybrané kapitoly z pracovního práva. 2. vydání. VŠB-TU Ostrava, 2015. Prameny ke studiu: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o všeobecném zdravotním pojištění

Doporučená literatura:

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-667-8. TRÖSTER, Petr a Kristina KOLDINSKÁ a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy pracovního práva - pojem pracovního práva - předmět, prameny a systém - pracovněprávní skutečnosti, účastníci pracovněprávních vztahů 2. Vznik pracovního poměru - pracovní poměr - způsoby vzniku pracovního poměru - pracovní smlouva 3. Změna pracovního poměru - změny v obsahu pracovního poměru - změny na straně zaměstnavatele 4. Skončení pracovního poměru - způsoby skončení pracovního poměru - hromadné propouštění zaměstnanců - neplatnost rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky 5. Pracovní doba - pojem - délka pracovní doby a její rozvržení - přesčasová a noční práce, pracovní pohotovost 6. Doba odpočinku - pojem - přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, týdenní odpočinek - svátky, dovolená na zotavenou 7. Mzda a plat - pojmy - funkce a formy mzdy - zásady poskytování mzdy a platu 8. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli - prevence - principy právní úpravy - obecná odpovědnost zaměstnance za škodu - typy zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu - uplatnění nároků na odškodnění 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci - prevence - principy právní úpravy - obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu - typy zvláštní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu - uplatnění nároků na odškodnění 10. Pracovní kázeň. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče zaměstnavatele o zaměstnance - pojem pracovní kázeň - pracovní řád - pojem BOZP - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance na úseku BOZP - kontrola nad dodržováním BOZP - pojem a typy péče zaměstnavatele o zaměstnance 11. Zvláštní pracovní podmínky - zvláštní pracovní podmínky žen - zvláštní pracovní podmínky mladistvých 12. Pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vedlejší činnost - dohoda o pracovní činnosti - dohoda o provedení práce - vedlejší činnost 13. Kolektivní pracovněprávní vztahy - pojem, subjekty, druhy - tripartita - vztahy, jimiž se realizuje podíl zaměstnanců na tvorbě rozhodnutí zaměstnavatele 14. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva - kolektivní vyjednávání - kolektivní smlouva - kolektivní spor o uzavření kolektivní smlouvy - kolektivní spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy 15. Zabezpečování zaměstnávání - právo na zaměstnání - účastníci právních vztahů podle zákona o zaměstnanosti - podpora v nezaměstnanosti 16. Právní úprava nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti - podpora zaměstnávání občanů se ZP 17. Charakteristika sociálního zabezpečení a pojistné na sociální zabezpečení - pojem sociálního zabezpečení, funkce a formy, institucionální zabezpečení - poplatníci pojistného - rozhodující faktory pro výši pojistného - odvod pojistného, promlčení, přeplatky, sankce 18. Nemocenské pojištění – pojmy - principy právní úpravy - osobní rozsah nemocenského pojištění - pojistný poměr, ochranná lhůta 19. Nemocenské pojištění – dávky - nemocenské - podpora při ošetřování člena rodiny - vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - peněžitá pomoc v mateřství 20. Důchodové pojištění - pojmy - principy právní úpravy - osobní rozsah důchodového pojištění - doba pojištění, náhradní doby, vyloučené doby - výpočet důchodu obecně, souběh důchodů 21. Důchodové pojištění - dávky - starobní důchod, plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod 22. Penzijní připojištění - principy právní úpravy, účastníci - nároky z penzijního připojištění 23. Státní sociální podpora – pojmy - principy právní úpravy - osobní rozsah státní sociální podpory - rodina, rozhodný příjem, životní minimum, nezaopatřenost dítěte 24. Státní sociální podpora - testované dávky - netestované dávky 25. Sociální pomoc – pojmy - principy právní úpravy, hmotná nouze, životní a existenční minimum 26. Sociální pomoc – typy - péče o rodinu a děti, péče o občany těžce zdravotně postižené, péče o staré občany, péče o občany,kteří potřebují zvláštní pomoc, péče o občany společensky nepřizpůsobené 27. Charakteristika veřejného zdravotního pojištění a pojistné na veřejné zdravotní pojištění - pojem, osobní a věcný rozsah zdravotní péče - plátci pojistného, pojištěnci, zdravotní pojišťovny -rozhodující faktory pro výpočet pojistného

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36 (36) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 36  0
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 64  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku